Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na pátek 18. 3. 2022 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:00 hod.

Program:

 • 1)   Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)   Zpráva o hospodaření obce
 • 3)   Zpráva starosty obce
 • 4)   Změna číslování rozpočtové položky likvidace odpadu
 • 5)  Rozpočtové opatření
 • 6)   Schválení účetní závěrky MŠ Dlouhá Lhota
 • 7)   Záměr směny části pozemku parc. č. 1387/72 a parc. č. 1387/69 za parc. č. 1412/16 a parc. č. 1402/15
 • 8)   Záměr prodeje pozemku st. 24/4
 • 9)   Záměr prodeje pozemku parc. č. 1419/6
 • 10)   Schválení nákupu pozemku par. č. 1387/30 a části pozemku parc. č. 1402/22
 • 11)   Schválení Darovací smlouvy
 • 12)   Diskuse
 • 13)   Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 9. 3. 2022, sejmuto dne 18. 3. 2022.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.