Územní plán obce

Veřejná vyhláška k územního plánu obce Dlouhá Lhota na úřední desce a elektronické úřední desce vyvěšena dne 16. 5. 2024 a sejmuta dne 4. 7. 2024: zobrazit veřejnou vyhlášku >


Dokumenty – návrh územního plánu:

ÚP Dlouhá Lhota – odůvodnění

ÚP Dlouhá Lhota – textová část

ÚP Dlouhá Lhota – výkres základního členění

ÚP Dlouhá Lhota – hlavní výkres

ÚP Dlouhá Lhota – výkres veřejné infrastruktury

ÚP Dlouhá Lhota – koncepce uspořádání krajiny

ÚP Dlouhá Lhota – výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací

ÚP Dlouhá Lhota – koordinační výkres

ÚP Dlouhá Lhota – koordinační výkres (výřez)

ÚP Dlouhá Lhota – výkres širších vztahů

ÚP Dlouhá Lhota – výkres předpokládaných záborů půdního fondu


Elektronická úřední deska >

Kontaktní údaje >