Životní situace

Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

S žádostí o pomoc nebo radu lze kontaktovat Obecní úřad v Dlouhé Lhotě nebo pověřený úřad, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav.

Zde naleznete souhrn vybraných praktických návodů na řešení některých Vašich problémů prostřednictvím našeho úřadu či případně dalších úřadů a institucí. Dozvíte se v nich, jak co zařídit, také na koho se obrátit, případně co si vzít s sebou. Životní situace jsou rozděleny do tematických oblastí. Průběžně aktualizujeme a doplňujeme údaje v těchto rubrikách.

Důležité kontaktní údaje

112 Integrovaný záchranný systém (hasiči, záchranná služba, Policie ČR)

150 Hasiči

155 Záchranná služba

158 Policie ČR

Obecní Úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 29
294 05 Dlouhá Lhota

tel.: +420 326 397 428

email: obec@dlouhalhota.cz

Datová schránka: gnyanpg

Úřední hodiny obecního úřadu: Pondělí od 19.00 do 21.00 hodin


Mateřská Škola Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 29
294 05 Dlouhá Lhota

ms@dlouhalhota.cz

tel.: +420 326 397 514

Komenského náměstí č. p. 61
293 01 Mladá Boleslav
IČ: 00238295

ÚSTŘEDNA A PODATELNA MAGISTRÁTU

Telefon: +420 326 715 111
E-mail: e-podatelna@mb-net.cz
Komenského náměstí 61 - vstupní hala

Webové stránky zde >

Jaselská 292, Mladá Boleslav IV, 293 01 Mladá Boleslav 1
Telefon: 950136301(311), 950136316, 950136340 - 345
E-mail: podatelna.mb@uradprace.cz

Zprostředkování zaměstnání
Státní sociální podpora
Hmotná nouze
Sociální služby, příspěvek na péči
Dávky pro osoby se zdravotním postižením

Více informací zde >

Adresa: Jaselská 292/IV, 293 01 Mladá Boleslav
Telefon: +420 326 792 111

Elektronická adresa podatelny: posta.mb@cssz.cz
ID datové schránky: e7gacxq

Více informací zde >

Územní pracoviště v Mladé Boleslavi
Telefon: 326 713 411

Email: podatelna2115@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.

Adresa: Štefánikova 1406
293 01 Mladá Boleslav

ID datové schránky: tppn459

Více informací zde >

Katastrální úřad pro Středočeský kraj,
Katastrální pracoviště Mladá Boleslav

Lukášova 55
Mladá Boleslav II
29301 Mladá Boleslav

e-mail: kp.mboleslav@cuzk.cz

Telefon: 326 722 771

ID datové schránky: 24dievx

Více informací zde >

Klaudiánova nemocnice
třída Václava Klementa 147
293 01 Mladá Boleslav

Telefon: 326 742 111
WWW: http://www.klaudianovanemocnice.cz
E-mail: sekretariat@onmb.cz
ID datové schránky: 4vyff87

Kontakty na oddělení nemocnice zde >

Základní škola Březno
Březno 115
294 06 Březno

tel.: +420 326 399 139

ZŠ a MŠ Březno >

Sociální služby - Jsem:

a mám problém:

Webová adresa: www.kpssmb.cz


Mgr. Andrea Reslová

Vedoucí odboru sociálních věcí

Telefon: 326 716 170

Kontaktní adresa:
Magistrát města Mladá Boleslav
odbor sociálních věcí, kancelář č.30
Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav

Osobní doklady a matrika

Občanské průkazy

1. Pojmenování (název) životní situace

Vydání občanského průkazu

2. Základní informace k životní situaci

• Občanský průkaz je veřejná listina, kterou občan prokazuje své jméno, příjmení, rodné číslo, podobu a státní občanství České republiky, jakož i další údaje v ní zapsané. Skutečnosti zapsané v občanském průkazu není občan povinen prokazovat jiným způsobem, pokud tak nestanoví zvláštní právní předpis. Vydávání občanských průkazů upravuje zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů.

• Občanský průkaz je povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena.

• Občanský průkaz lze na žádost vydat i občanovi mladšímu 15 let nebo občanovi, který nemá trvalý pobyt na území České republiky.

• Občanský průkaz lze použít jako cestovní doklad k cestě do států Evropské unie.

Občan, který si bude vyzvedávat elektronický občanský průkaz, zadá při procesu převzetí na přepážce pomocí terminálu tzv. bezpečnostní osobní kód – BOK.
Je-li držitelem občan mladší 15 let, občan, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý požádat o vydání občanského průkazu, nebo občan, kterému brání překážka těžko překonatelná, nezadává při převzetí občanského průkazu bezpečnostní osobní kód. Tento kód se skládá z 4 – 10 číslic a slouží k autentizaci při prezenčním ztotožnění.

Od 1.7.2018 se všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji vydávají pouze s kontaktním elektronickým čipem. Pokud se občan rozhodne čip aktivovat (může tak učinit i později), zadá identifikační osobní kód (IOK). Ten slouží k přístupu k identifikačnímu certifikátu, je využíván při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům. Po třetím chybném zadání IOK se zablokuje přístup a odblokování lze provést zadáním deblokačního osobního kódu (DOK).
IOK a DOK se skládá z 4-10 čísel.

• občan nemusí vyplňovat žádost o vydání občanského průkazu a předkládat fotografii, vše bude zpracováno na přepážkovém pracovišti včetně pořízení digitální fotografie
• občanský průkaz může mít i občan mladší 15 let věku a občan bez trvalého pobytu v České republice
• občan si sám zváží, zda bude mít na OP uvedený rodinný stav
• do občanského průkazu se již nezapisují údaje o dětech, manželovi/ce, partnerovi/ce, údaje o zbavení či omezení způsobilosti k právním úkonům ani zákaz pobytu

Fotografii lze za účelem vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji pořídit dvěma způsoby:

• u obecního úřadu obce s rozšířenou působností; fotografii pořizuje úředník při podání žádosti,
• u fotografa, který ji elektronicky zašle prostřednictvím datové schránky Ministerstva vnitra obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, u něhož požádáte o vydání občanského průkazu.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Odpověď naleznete v bodu 2.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění náležitostí.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti o vydání občanského průkazu.
6. Na které instituci životní situaci řešit
Se žádostí se obraťte na obecní úřad obce s rozšířenou působností, v Praze na úřad městské části Prahy 1 až 22, v Brně, Ostravě a Plzni na magistrát. Vyhotovený občanský průkaz si můžete převzít u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který uvedete do žádosti o vydání občanského průkazu.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji při skončení platnosti je třeba předložit:
• dosavadní občanský průkaz

Nemůže-li občan předložit dosavadní občanský průkaz, je povinen prokázat totožnost a předložit
a) potvrzení o občanském průkazu (pokud nepředloží toto potvrzení, tak doloží rodný list)
b) další doklady osvědčující skutečnosti potřebné k odstranění případných rozporů zjištěných při zpracování údajů uvedených v žádosti s údaji vedenými v registru obyvatel, v evidenci obyvatel, v evidenci občanských průkazů nebo v evidenci cestovních dokladů.
Těmito doklady např. jsou: rodný list, doklad o rodinném stavu (oddací list, úmrtní list, pravomocný rozsudek o rozvodu), doklad o vzdělání (vysokoškolský diplom, doklad o přiznání vědecké hodnosti…)

K vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji PŘED a PŘI dovršení věku 15 let je třeba předložit:
• rodný list
• občanský průkaz jednoho z rodičů
• doklad o státním občanství pouze v případě vzniknou-li důvodné pochybnosti o tomto údaji
• doklad o státním občanství vydává Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
• státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem

Platnost občanského průkazu pro občana mladšího 15 let je 5 let
Platnost občanského průkazu pro občana staršího 15 let je 10 let

Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů s dobou platností na 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb, k žádosti je třeba předložit:
• vyplněnou a držitelem podepsanou žádost o vydání občanského průkazu bez strojově čitelné zóny na předepsaném tiskopisu
• 2 fotografie
• doklad, kterým může doložit svou totožnost – rodný list, řidičský průkaz, cestovní pas
• doklad o rodinném stavu (oddací list, rozsudek o rozvodu, úmrtní list) - pro narovnání případných rozdílů mezi údaji v žádosti a v informačním systému evidence OP

K žádosti o vydání prvního občanského průkazu po návratu z ciziny, po nabytí státního občanství nebo občanovi, který nemá na území České republiky trvalý pobyt, je třeba předložit:
• rodný list (rodný a křestní list), to neplatí v případě, kdy občan žádá o vydání prvního občanského průkazu bezprostředně po nabytí státního občanství udělením
• doklad o rodném čísle, jestliže není rodné číslo uvedeno na jiném předkládaném dokladu
• doklad o rodinném stavu, jde-li o občana, který žije nebo žil v manželství
• doklad o státním občanství - vydává Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5

K vydání občanského průkazu při změně některého z údajů zapsaného v občanském průkazu je třeba předložit:
• dosavadní občanský průkaz
• doklad o změně údaje nebo doklad potvrzující nový údaj

Předložení dalších dokladů:
Správní orgán může požadovat předložení případných dalších dokladů osvědčujících skutečnosti zapisované do občanského průkazu na žádost občana nebo potřebné k odstranění zjištěných rozporů v údajích na žádosti o vydání občanského průkazu s údaji v evidenci obyvatel nebo v evidenci občanských průkazů (např. rodný list).

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Žádné formuláře nejsou potřeba, žádost je vyplňována úřednicí v elektronickém systému.

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji a s kontaktním elektronickým čipem 500,- Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc 100,- Kč
Vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti na 3 měsíce – po nabytí občanství 100,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let 50,- Kč
Vydání občanského průkazu občanu staršímu 15 let, který nemá trvalý pobyt na území České republiky 100,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji za průkaz poškozený, zničený, ztracený, odcizený
nebo za průkaz obsahující neoprávněně provedené zápisy 100,- Kč
Vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo
jeho vydání z jiného osobního důvodu v době delší než půl roku před uplynutím platnosti dosavadního
občanského průkazu 200,- Kč
Převzetí občanského průkazu se strojově čitelnými údaji u jiného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností, který občan uvedl v žádosti 100,- Kč
Poskytnutí údajů z evidence občanských průkazů za každou i započatou stranu 50,- Kč
Odblokování elektronické autentizace občanského průkazu 100,- Kč

Správní poplatek je možné uhradit: 
- na pokladně magistrátu v přízemí budovy, kancelář č.012
- v platebním bankomatu v přízemí budovy před
kanceláří č. 012
- na přepážce platební kartou

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odpověď naleznete v bodě 9.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Veškeré údaje zapisované do občanského průkazu je občan povinen doložit potřebnými doklady v originále, popř. ověřeným opisem nebo ověřenou kopií (např. státní občanství, rodné číslo, jméno a příjmení, omezení způsobilosti k právním úkonům, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákaz pobytu, titul).

Státní občanství lze prokázat i platným cestovním pasem.

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Žádost lze podat místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností i v elektronické podobě na formuláři stanoveném ministerstvem; formulář zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Není-li žádost v elektronické podobě doručena prostřednictvím datové schránky, musí být opatřena zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Tento postup lze zvolit pouze pokud má příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností k dispozici v databázi občanských průkazů nebo cestovních dokladů digitalizovanou fotografii nebo podpis a od vydání dokladu, pro jehož účely byly pořízeny, neuplynula doba delší než 1 rok, nedošlo k podstatné změně podoby a občan o takový postup požádá.

13. Kontaktní osoba

Květoslava Sládková, tel.: 326 715 310
Miloslava Jonášová, tel.: 326 715 306
Věra Zimová, tel.: 326 715 304
Vladimíra Maudrová, tel.: 326 715 305
Hana Vacková, tel.: 326 715 307
Šárka Jiroušová, tel.: 326 715 309

14. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2018

 

Cestovní doklady

1. Pojmenování (název) životní situace

Vydání cestovního dokladu

2. Základní informace k životní situaci

Cestovní doklad je veřejná listina opravňující občana k opuštění území České republiky přes hraniční přechod, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, jíž je Česká republika vázána. Vydávání cestovních dokladů upravuje zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii ČR, ve znění pozdějších předpisů. Žádosti o cestovní doklady vyřizuje Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

 • K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je na území České republiky příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností u něhož občan podal žádost o jeho vydání.
  • Občan v zahraničí si může podat žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě (lhůta pro vydání do 120 dnů). POZOR! Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě u zastupitelského úřadu podat NELZE!
  Žadatel nevyplňuje žádost, předkládá tyto podklady:

  OBČAN 0 - 15 LET

  Zákonný zástupce (oprávněná osoba) předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list dítěte
  • neplatný cestovní pas dítěte (pokud byl vydán)
  • správní poplatek
  • soudem určená oprávněná osoba nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc předkládá pravomocné rozhodnutí soudu o svěření dítěte do péče a ověřený souhlas zákonného zástupce
  U podání žádosti je nutná přítomnost dítěte z důvodu pořízení fotografie. U dětí od 12 let se pořizují také otisky prstů.
  U podání žádosti o první cestovní pas prokazuje občan s trvalým pobytem na území České republiky státní občanství pouze v případě pochybností o státním občanství České republiky (např. jeden z rodičů je cizí státní příslušník, dítě je narozené v zahraničí).

  OBČAN STARŠÍ 15 LET A MLADŠÍ 18 LET

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • svůj platný občanský průkaz
  • rodný list
  • neplatný cestovní pas (pokud byl vydán)
  • souhlas zákonného zástupce s vydáním cestovního dokladu (v případě osobní účasti zákonného zástupce provede ověření souhlasu pracovník u příjmu žádosti nebo žadatel předloží úředně ověřený souhlas)
  • správní poplatek
  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

  OBČAN STARŠÍ 18 LET

  Žadatel se dostaví osobně a předloží:

  • platný občanský průkaz
  • neplatný cestovní pas (pokud byl vydán)
  • správní poplatek

  Za občana, jehož svéprávnost je omezena tak, že není způsobilý k podání žádosti, podává žádost soudem určený opatrovník. Za občana staršího 15 let může žádost podat člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem. Tyto osoby musí prokázat oprávněnost k zastupování.

  OBČAN V ZAHRANIČÍ

  1. Žádost podaná na zastupitelském úřadu
  • Žádosti o cestovní pas podané cestou zastupitelského úřadu, s výjimkou konzulárního úřadu vedeného honorárním konzulárním úředníkem, vyřídí obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa trvalého pobytu občana nebo jeho posledního trvalého pobytu na území České republiky. Občan v zahraničí si při podání žádosti o cestovní pas může zvolit, na kterém obecním úřadu obce s rozšířenou působností v ČR si doklad osobně převezme.

  • SPRÁVNÍ POPLATEK: Pro účely placení správního poplatku provede český zastupitelský úřad přepočet na cizí měnu.

  PŘEVZETÍ VYHOTOVENÉHO CESTOVNÍHO DOKLADU

  Cestovní doklad mohou převzít:

  1. občan starší 15 let,

  2. zákonný zástupce, pěstoun, osoba, které byl občan mladší 15 let svěřen do péče, ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují na základě soudního rozhodnutí o občana mladšího 15 let, nebo Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí,

  3. opatrovník občana, jehož svéprávnost je omezena, tak, že není způsobilý k převzetí cestovního dokladu, nebo člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem,

  4. z důvodu zvláštního zřetele hodného zmocněnec na základě plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele.

  Výše uvedené osoby prokazují totožnost a oprávněnost k převzetí vyhotoveného cestovního dokladu (např. občanský průkaz, rodný list dítěte, pravomocné rozhodnutí soudu apod.).
  Oprávněné osoby jsou povinny se osobně dostavit k převzetí cestovního dokladu.

  DRŽITEL CESTOVNÍHO DOKLADUJE POVINEN:

  • odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný CD nebo CD, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu, zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánu policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

  • kdo získá CD jiného občana je povinen jej neprodleně odevzdat, tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá CD osoby, která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo hlásil ztrátu nebo odcizení CD, jestliže dosavadní CD nalezne nebo získá zpět jinou cestou

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Odpověď naleznete v bodě 3

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Návštěvou a podáním žádosti u příslušného úřadu.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

K vydání cestovního pasu se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji je na území České republiky příslušný kterýkoliv obecní úřad obce s rozšířenou působností u něhož občan podal žádost o jeho vydání.

 • Občan v zahraničí si může podat žádost o vydání cestovního pasu na zastupitelském úřadě (lhůta pro vydání do 120 dnů).

POZOR! Žádost o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě u zastupitelského úřadu podat NELZE!

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav. Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 1.

Úřední doba:

Pondělí    8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    8.00 – 15.30
Pátek       8.00 – 14.00

Květoslava Sládková, tel.: 326 715 310
Miloslava Jonášová, tel.: 326 715 306
Věra Zimová, tel.: 326 715 304
Vladimíra Maudrová, tel.: 326 715 305

Hana Vacková, tel.: 326 715 307

Šárka Jiroušová, tel.: 326 715 309

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Odpověď naleznete v bodě 3

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a biometrickými údaji

 • formuláře jsou vyplňovány přímo na přepážce elektronicky

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 • správní poplatek 600,- Kč pro občana staršího 15 let (platnost dokladu 10 let)
  do 30 dnů
  • správní poplatek 3000,- Kč pro občana staršího 15 let (platnost dokladu 10 let)
  do 5 pracovních dnů
  • správní poplatek 6000,- Kč pro občana staršího 15 let (platnost dokladu 5 let)
  do 24 hod.
  - při podání žádosti 4 000,- Kč, při vyzvednutí dokladu na MV 2000,- Kč

  • správní poplatek 100,- Kč pro občana mladšího 15 let (platnost dokladu 5 let)
  do 30 dnů
  • správní poplatek 1000,- Kč pro občana mladšího 15 let (platnost dokladu 5 let)
  do 5 pracovních dnů
  • správní poplatek 2000,- Kč pro občana mladšího 15 let (platnost dokladu 5 let)
  do 24 hod.
  - při podání žádosti 1 500,- Kč, při vyzvednutí dokladu na MV 500,- Kč

  Správní poplatek je možné uhradit:
  - na pokladně magistrátu v přízemí budovy, kancelář č. 012
  - v platebním automatu v přízemí budovy před kanceláří č. 012
  - na přepážce platební kartou

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Odpověď naleznete v bodě 10

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další činnosti nejsou stanoveny.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

Pořadí k odbavení si lze rezervovat prostřednictvím elektronického vyvolávacího zařízení

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Cestovní doklady se vydávají ve správním řízení vedeném podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.

18. Nejčastější dotazy

Je možné zapsat dítě do pasu rodiče? 
Ne. Děti již nelze zapsat do cestovního pasu rodiče.

Platí zápisy dětí v cestovním pasu rodiče? 
Ne. Platnost zápisu dětí v cestovním dokladu rodiče skončila dne 26. 6. 2012.

Lze cestovat s dětmi do zahraničí, když je mám zapsané v občanském průkazu nebo předložím kartičku zdravotní pojišťovny, rodný list dítěte? 
Ne. Při opuštění území ČR musí mít dítě svůj cestovní doklad, tím je pro cesty do zahraničí cestovní pas, v rámci cest po EU lze použít občanský průkaz dítěte.

Musím vrátit neplatný cestovní pas, když v něm mám platné vízum? 
Ano. Držitel neplatného cestovního dokladu je povinen odevzdat tento doklad bez zbytečného odkladu orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu, úřadu, zastupitelskému úřadu nebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. V případě neodevzdání neplatného cestovního dokladu se fyzická osoba dopustí přestupku.

Musím ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního pasu? 
Ano. Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím a dále pokud neprodleně neohlásí poškození, zničením, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru policie. Tyto orgány vystaví potvrzení o ztrátě, odcizení nebo zničení cestovního dokladu.

Mohu mít více cestovních pasů? 
Ano. Občan může požádat v odůvodněných případech (např. z vízových důvodů) o vydání dalšího cestovního pasu.

Pokud došlo ke změně příjmení (uzavření sňatku), je cestovní pas dále platný? 
Ano. V případě, že ke změně příjmení došlo v souvislosti s uzavřením sňatku je doklad platný 3 měsíce ode dne změny příjmení. Pokud cestovní pas obsahuje nesprávné údaje např. o jméně, příjmení (změna nesouvisí s uzavřením sňatku občana) rozhodne orgán příslušný k vydání cestovního dokladu o skončení jeho platnosti.

Končí platnost cestovního pasu v případě změny trvalého pobytu? 
Ne. Trvalý pobyt není v cestovním dokladu uveden, proto platnost dokladu nekončí.

Musím opakovaně předkládat rodné listy dětí, když už jim byl vydán cestovní pas? 
Ano. Žadatel má povinnost prokázat při podání žádosti o vydání cestovního dokladu pravdivost požadovaných údajů příslušnými doklady.

Nemám trvalý pobyt v Mladé Boleslavi, můžu požádat o vydání pasu v Mladé Boleslavi? 
Ano.
Musím dokládat osvědčení o státním občanství ČR u podání žádosti o vydání cestovního pasu pro dítě? 
Osvědčení o státním občanství se dokládá pouze v případě pochybností, např. narození dítěte v zahraničí, trvalý pobyt v zahraničí, jeden z rodičů je cizinec.

Lze prodloužit platnost cestovního pasu? 
Ne. Občan musí požádat o vydání nového cestovního pasu.

Co jsou to biometrické údaje v cestovním dokladu? 
Biometrické údaje v cestovním dokladu obsahují zobrazení obličeje a otisky prstů držitele.

19. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo zahraničních věcí

20. Za správnost návodu odpovídá útvar

Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel.

21. Kontaktní osoba

Květoslava Sládková, tel.: 326 715 310
Miloslava Jonášová, tel.: 326 715 306
Věra Zimová, tel.: 326 715 304
Vladimíra Maudrová, tel.: 326 715 305
Hana Vacková, tel.: 326 715 307
Šárka Jiroušová, tel.: 326 715 309

22. Popis byl naposledy aktualizován

1.7.2018

Hlášení k trvalému pobytu

1. Pojmenování (název) životní situace

Hlášení trvalého pobytu

2. Základní informace k životní situaci

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Změnu místa trvalého pobytu ohlašuje:
• občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci, vystavené přímo k tomuto úkonu
• zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun,
• zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům,
• zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Splnění všech požadovaných náležitostí.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Ohlášením změny místa trvalého pobytu.

6. Na které instituci životní situaci řešit

Občan hlásí změnu místa trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tj. na Magistrátu města Mladá Boleslav.

7. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav.
Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 8.


Úřední doba:

Pondělí         8.00 – 17.00
Úterý            8.00 – 15.00
Středa           8.00 – 17.00
Čtvrtek         8.00 – 15.30
Pátek            8.00 – 14.00

Jana Janků,  tel.: 326 715 243
Marcela Míčová,   tel.: 326 715 244

8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

1. Hlášení k trvalému pobytu
Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:
• vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu,  který je k dispozici na ohlašovně trvalého pobytu (je možné vyplnit pouze originální tiskopis)
• Každý občan, tedy i dítě mladší 15 let, musí mít při změně místa trvalého pobytu vypsaný svůj vlastní přihlašovací lístek k trvalému pobytu. Za děti mladší 15 let přihlašovací lístek vypisuje a podepisuje zákonný zástupce.
• předložit platný občanský průkaz nebo, nemá – li platný občanský průkaz, jiný obdobný doklad, který je veřejnou listinou
• doložit vlastnictví bytu nebo domu (např. výpisem z katastru nemovitostí) nebo doložit oprávněnost užívání bytu nebo domu (např. nájemní smlouvou), a to v originále či ověřené kopii.
• v případě, že občan doklad o vlastnictví či oprávněnosti užívání objektu nevlastní, je povinen doložit úředně ověřené písemné potvrzení  oprávněné osoby o souhlasu s ohlášením   změny místa   trvalého pobytu. V případě, že oprávněná osoba je přítomna na ohlašovně při provádění změny místa trvalého pobytu a potvrdí svůj souhlas na přihlašovacím lístku před zaměstnancem ohlašovny, úředně ověřené písemné potvrzení se nevyžaduje.  Za oprávněnou osobu se považuje osoba starší 18 let, svéprávná, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část (např. byt nebo obytnou místnost), anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde se občan hlásí k trvalému pobytu.
• V případě, že souhlas s ohlášením změny místa trvalého pobytu uděluje oprávněná osoba, je nutné zároveň doložit, že oprávněná osoba  je oprávněna byt nebo dům užívat.
• zaplatit správní poplatek 50 Kč. Osoby mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.
• Vlastník objektu nebo jeho vymezené části nedokládá ohlašovně své vlastnické právo nebo jiné užívací právo, pokud si existenci tohoto práva může ohlašovna ověřit bezúplatně veřejným dálkovým přístupem v katastru nemovitostí.
• Zákonný zástupce, popřípadě pěstoun, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana mladšího 15 let , předloží český rodný list dítěte a občanský průkaz dítěte, v případě, že mu byl vydán.
• Zákonný zástupce, který ohlašuje změnu místa trvalého pobytu za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu, předloží své oprávnění k zastupování občana a jeho občanský průkaz (v případě, že mu občanský průkaz nebyl vydán, předloží rodný list občana).
• V případě, že občan prokazuje při změně místa trvalého pobytu totožnost občanským průkazem, oddělí ohlašovna vyznačenou část občanského průkazu (roh) a současně občanovi vydá potvrzení o změně místa trvalého pobytu.
• Zjistí-li ohlašovna nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory v uváděných údajích s údaji v agendovém informačním systému evidence obyvatel nebo občanských průkazů, vyzve občana k jejich odstranění. Pokud občan nedostatky ve stanovené lhůtě neodstraní, rozhodne ohlašovna o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.
• Po ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen požádat do 15 pracovních dnů o vydání nového občanského průkazu.

2. Zaevidování trvalého pobytu dítěte po narození
• Po narození dítěte (občana České republiky) vydá matriční úřad rodný list a současně zaeviduje údaje o narození do agendového informačního systému evidence obyvatel. Dítěti je ze zákona přidělena adresa trvalého pobytu na území České republiky, a to podle § 10 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o evidenci obyvatel):
• Místem trvalého pobytu občana v době jeho narození nebo v době nabytí právní moci rozhodnutí soudu o osvojení nezletilého je  místo trvalého pobytu jeho matky nebo osvojitelky.
• Není–li matka nebo osvojitelka občanem České republiky, je místem trvalého pobytu dítěte v době jeho narození místo trvalého pobytu jeho otce nebo osvojitele (trvalý pobyt otce se přiděluje u dětí narozených po 31.12.2010).
• Získá–li občan státní občanství České republiky určením otcovství, je místem jeho trvalého pobytu trvalý pobyt otce v době nabytí státního občanství.
• Nelze – li zjistit místo trvalého pobytu dítěte podle výše uvedeného (např. matka je občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky nebo matka je cizinka a otec občan České republiky bez trvalého pobytu na území České republiky), je místem trvalého pobytu dítěte:
• - u narození na území České republiky sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu se dítě narodilo  nebo  sídlo zvláštní matriky, v případě, že se dítě narodilo v cizině (Brno, Dominikánská 2)
• Trvalý pobyt novorozenců není třeba hlásit. Dítěti je po vydání rodného listu ze zákona přidělena adresa místa trvalého pobytu podle výše uvedeného. Pouze v případě, že by rodiče chtěli, aby bylo dítě hlášeno na jiné adrese trvalého pobytu, je třeba postupovat a předložit doklady podle § 10 odst. 6 zákona o evidenci obyvatel.
• Občanům narozeným v zahraničí vzniká na základě zápisu narození do zvláštní matriky ze zákona platný trvalý pobyt na území České republiky (místo trvalého pobytu je určováno podle výše uvedeného). Netýká se to však jen novorozenců, trvalý pobyt na území České republiky od narození vzniká všem občanům, kteří požádají o zápis narození do zvláštní matriky. Takto vzniklý trvalý pobyt na území České republiky je možné ukončit.
• Zaevidováním trvalého pobytu na území města Mladá Boleslav vzniká občanovi mimo jiné povinnost hradit poplatek za komunální odpad.

3. Vedení tzv. doručovací adresy v agendovém informačním systému  evidence obyvatel
• Adresu pro doručování písemností, její změnu nebo zrušení ohlásí občan ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo v místě svého posledního trvalého pobytu na území ČR a to:
- osobně – občan žádost podepíše před zaměstnancem ohlašovny
- písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím datové schránky.
• Žádost může obsahovat datum, od kterého občan žádá, aby mu byly doručovány písemnosti na udanou adresu pro doručování. V případě, že žádost toto datum neobsahuje, vede se adresa pro doručování písemností v evidenci obyvatel od data doručení žádosti na ohlašovnu trvalého pobytu.
Doručovací adresou se rozumí:
a) jakákoli adresa v ČR, která vykazuje znaky adresy (adresou se rozumí kombinace názvu okresu, obce, části obce, katastrálního území, čísla popisného nebo evidenčního, názvu ulice a čísla orientačního a dále zvláštních údajů pro doručování prostřednictvím poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo)
b) adresa v zahraničí
c) PO BOX
d) dodávací schránka
• Doručovací adresou není e-mailová adresa, fax, číslo mobilu pro zaslání SMS a adresa ve formě POSTE RESTANTE.

Upozorňujeme, že na adresu pro doručování písemností jsou povinny doručovat správní orgány a jiné orgány veřejné moci (např. ministerstva, krajské úřady, obecní úřady, soudy, policie, stavební úřady, katastrální úřady atd.). K údaji o doručovací adrese nemají přístup a nebudou na ni doručovat jiné subjekty (jako např. peněžní ústavy, dodavatelé energií či jiných služeb, telefonní operátoři atd.)

4. Ukončení trvalého pobytu na území České republiky
Občan, který se rozhodl ukončit trvalý pobyt na území České republiky, sdělí tuto skutečnost písemně ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo zastupitelskému úřadu.
• Sdělení může podat:
- občan České republiky starší 15 let
- pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy
- zákonný zástupce, popřípadě pěstoun za občana mladšího 15 let
- zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ukončit trvalý pobyt na území ČR

• Sdělení lze podat:
- osobně na ohlašovně podle místa trvalého pobytu  nebo na českém zastupitelském úřadě -  nutné je předložit občanský průkaz nebo cestovní pas, u občana mladšího 15 let rodný list
- v listinné podobě s úředně ověřeným podpisem občana
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím datové schránky

Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky podléhá správnímu poplatku 100 Kč, prostřednictvím českého zastupitelského úřadu 300 Kč.
Trvalý pobyt na území České republiky bude ukončen k datu doručení žádosti o ukončení trvalého pobytu na území České republiky (včetně dokladu o úhradě správního poplatku) na Magistrát města Mladá Boleslav, popřípadě pozdější den, který je uveden v tomto sdělení jako den ukončení trvalého pobytu na území ČR.
Občan je povinen po ukončení trvalého pobytu na území České republiky do 15 pracovních dnů odevzdat svůj občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který jej vydal nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu. Ukončením trvalého pobytu na území České republiky skončí platnost občanského průkazu.
Ukončení trvalého pobytu na území České republiky nemá vliv na státní občanství ČR ani držení cestovního pasu ČR. Občan může požádat o vydání nového občanského průkazu, v němž nebude uvedena adresa trvalého pobytu na území ČR.
Ukončení trvalého pobytu však může mít vliv na různé smlouvy uzavřené v České republice, např. stavební spoření, penzijní připojištění atd. Doporučujeme proto u příslušných institucí prověřit případný dopad ukončení trvalého pobytu na území České republiky na tyto smlouvy.

5. Zrušení údaje o místu trvalého pobytu
V případě, kdy majitel nemovitosti zjistí, že v jeho domě jsou hlášeny osoby, které  zde nebydlí a nemají ani vlastnická či užívací práva (nemají vystavenou nájemní smlouvu nebo nejsou spolumajiteli), může tuto situaci vyřešit podáním žádosti o zrušení trvalého pobytu těchto osob.
Z žádosti musí být zřejmé, kdo je žadatelem (nutno uvést jméno, příjmení, datum narození a adresu žadatele), a které osobě (jméno, příjmení a adresa) navrhuje zrušit trvalý pobyt.
Žádost může podat pouze osoba oprávněná, kterou je buď majitel nebo uživatel objektu. Svoje oprávnění prokazuje buď výpisem z katastru nemovitostí, nebo nájemní smlouvou, jejichž kopii přiloží ke své žádosti.
Jestliže občanovi nesvědčí k objektu žádné vlastnické (užívací) právo a v objektu nebydlí, (obě tyto podmínky stanovené v § 12 odst.1 písm.c)  zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů, musí být splněny současně), bude vydáno rozhodnutí o zrušení trvalého pobytu a současně s tím bude občanovi přidělena úřední adresa Mladá Boleslav, Komenského nám 61.
Upozornění: občan nemůže sám proti sobě podat návrh na zrušení své adresy trvalého pobytu. Ohlašovna rozhoduje pouze o trvalém pobytu českých státních občanů, pobyty cizích státních příslušníků řeší výhradně Cizinecká policie

6.  Zprostředkování kontaktu
Podle § 8b zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů zprostředkuje Ministerstvo vnitra České republiky od 1.7.2010 na základě písemné žádosti občana České republiky staršího 15 let o zprostředkování kontaktu (dále jen kontaktující osoba) kontakt s jiným občanem České republiky uvedeným v žádosti (dále jen kontaktovaná osoba).
Vložit odkaz
• Žádost je možné podat:
- osobně na matričním úřadě, obecním úřadě obce s rozšířenou působností, krajském úřadě nebo Ministerstvu vnitra ČR, v tomto případě je žadatel povinen prokázat svoji totožnost
- písemně – žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
- elektronicky s uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím datové schránky

• V žádosti občan uvede:
- jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
- adresu místa trvalého pobytu
- popřípadě jiné kontaktní údaje a důvod zprostředkování kontaktu
- ke kontaktované osobě občan uvede údaje, podle nichž ji bude možné identifikovat, zpravidla jméno, příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, místo posledního známého pobytu
- kontaktující osoba může v žádosti prohlásit, že kontaktovaná osoba je osobou blízkou (osobou blízkou podle zákona o evidenci obyvatel se rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě vnuk, manžel nebo registrovaný partner)
Ministerstvo vnitra České republiky provede na základě žádosti šetření v registru obyvatel a v informačním systému evidence obyvatel a v případě, že kontaktovanou osobu jednoznačně identifikuje, zašle kontaktované osobě informaci o zprostředkování kontaktu obsahující jméno, popřípadě jména, příjmení, adresu místa trvalého pobytu kontaktující osoby a důvod pro zprostředkování kontaktu. Pokud kontaktující osoba uvede v žádosti kromě adresy místa trvalého pobytu také jiné kontaktní údaje (např. telefon, e-mail atd.), zašle Ministerstvo vnitra kontaktované osobě místo adresy místa trvalého pobytu tyto jiné kontaktní údaje kontaktující osoby. Adresa místa trvalého pobytu se vedle jiných kontaktních údajů v tomto případě zašle jen pokud to kontaktující osoba uvede ve své žádosti. Ministerstvo vnitra sdělí kontaktující osobě, že její kontaktní údaje byly předány kontaktované osobě.

V případě, že nelze kontaktovanou osobu jednoznačně identifikovat nebo tato osoba nemá trvalý pobyt na území České republiky či zemřela, sdělí Ministerstvo vnitra České republiky tuto skutečnost kontaktující osobě.

V případě, že kontaktovaná osoba zemřela a byla vůči kontaktující osobě osobou blízkou, sdělí Ministerstvo vnitra kontaktované osobě údaj o datu a místu úmrtí.

Zprostředkování kontaktu je zpoplatněno správním poplatkem 500 Kč za každou kontaktovanou osobu.

7. Poskytnutí údajů vedených v agendovém informačním systému evidence obyvatel
Obyvateli k jeho osobě
Ministerstvo vnitra ČR, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k jeho osobě.
Obyvatelem se podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozumí:
- státní občan České republiky
- osoba, která pozbyla státní občanství České republiky
- cizinec, který je matkou, otcem, případně jiným zákonným zástupcem, manželem, registrovaným partnerem nebo dítětem občana České republiky (k těmto osobám se v agendovém informačním systému evidence obyvatel vedou údaje pouze v tomto rozsahu – jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo, není-li přiděleno rodné číslo, vede se datum narození, místo, případně stát narození, státní občanství, rodinný stav, datum úmrtí)
Poskytování údajů cizincům je v kompetenci regionálních pracovišť Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému může podat:
- obyvatel starší 15 let
- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
- zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost (jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů) a své oprávnění k zastupování obyvatele.
Údaj o osvojení se poskytuje pouze obyvateli staršímu 18 let.

• V žádosti obyvatel uvede:
-  jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení
-  rodné číslo, není – li přiděleno tak datum narození
-  číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu
-  adresu místa trvalého pobytu

• Žádost je možné podat:
- elektronicky Ministerstvu vnitra ČR, krajskému úřadu nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností na formuláři zpřístupněném Ministerstvem vnitra ČR dálkovým přístupem, který musí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem
- prostřednictvím zpřístupněné datové schránky
- osobně ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu, Ministerstvu vnitra ČR nebo prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy
- v listinné podobě ohlašovně, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, krajskému úřadu nebo Ministerstvu vnitra ČR, žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

K osobě blízké
Ministerstvo vnitra, krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností a ohlašovna poskytují na základě žádosti obyvatele údaje vedené v agendovém informačním systému k osobě blízké.
K osobě blízké se poskytuje pouze údaj o datu a místu úmrtí.
Osobou blízkou se podle § 8 odst. 3 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů, rozumí otec, matka, prarodiče, sourozenec, dítě, vnuk, manžel nebo registrovaný partner.
• Žádost o poskytnutí údajů z agendového informačního systému k osobě blízké může podat:
- obyvatel starší 15 let
- zákonný zástupce obyvatele mladšího 15 let
- zákonný zástupce občana, jehož svéprávnost byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý požádat o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel
- člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem
-  zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřeným podpisem zmocnitele
Zákonný zástupce, který žádá o poskytnutí údajů za obyvatele mladšího 15 let, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále předloží rodný list dítěte.
Pokud za obyvatele žádá o poskytnutí údajů z agendového informačního systému opatrovník, člen domácnosti nebo zmocněnec, musí prokázat svoji totožnost a jeho údaje se zapisují do žádosti o poskytnutí údajů. Dále musí doložit své oprávnění k zastupování obyvatele.
Náležitosti žádosti a způsoby podání žádosti jsou stejné jako v případě žádosti o poskytnutí údajů z informačního systému obyvateli k jeho osobě – viz bod a)
Poskytnutí údajů z agendového informačního systému je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou stranu.

Vlastníkovi objektu
Ohlašovna sdělí vlastníkovi objektu na jeho písemnou žádost jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození občana, k němuž vede údaj o místě trvalého pobytu, odpovídající adrese objektu. Sdělení musí být vlastníkovi objektu doručeno do vlastních rukou. Tyto údaje však nelze poskytnout k vymezené části objektu (např. bytu).
Poskytnutí údajů vlastníkovi objektu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za každou započatou

8. Úřední adresa ohlašovny a doručování pošty
Magistrát města Mladá Boleslav nepřebírá žádnou korespondenci určenou pro občany s evidovaným trvalým pobytem na adrese sídla ohlašovny, tzv. úřední adrese Mladá Boleslav, Komenského nám. 16, pouze umožňuje uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením.
S dotazy na možnosti přebírání či přeposílání korespondence se obraťte na příslušnou doručovací poštu.

9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Přihlašovací lístek k trvalému pobytu, který je k dispozici na ohlašovně.

Vzor - sepsání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Ohlášení změny místa trvalého pobytu za osoby uvedené na jednom přihlašovacím lístku    50,- Kč
Poskytnutí údajů z informačního systému evidence obyvatel za každou i započatou stranu   50,- Kč
Ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky                                          100,- Kč
Podání návrhu na zrušení údaje o místu trvalého pobytu (za každou osobu)                      100,- Kč
Podání žádosti o zprostředkování kontaktu za každou kontaktovanou osobu                      500,- Kč

Poplatek uhradíte na pokladně Magistrátu města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61/I

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Lhůty pro vyřízení nejsou stanoveny.

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Adresu nového trvalého pobytu sdělte:
• svému zaměstnavateli/ škole,
• lékařům,
• poště (SIPO, TV, rozhlas),
• plynárně,
• dodavateli elektrické energie,
• majiteli či správci starého i nového domova, resp. katastrálnímu úřadu,
• úřadu práce (jste-li nezaměstnaný),
• správě sociálního zabezpečení (zasílání důchodu),
• finančnímu a živnostenskému úřadu (jste-li podnikatel),
• dalším příslušným úřadům (vydání nového dokladu nebo provedení změny údajů - např. občanský průkaz, řidičský průkaz),
• zdravotní pojišťovně,
• bance,
• komerčním pojišťovnám, u nichž máte některou z pojistek.

14. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.
Pořadí k odbavení si lze rezervovat prostřednictvím elektronického vyvolávacího zařízení

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2008 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel

16. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

V případě, že vám ohlašovna po splnění zákonných podmínek vyhoví a hlášenou změnu místa trvalého pobytu zaeviduje, nevydává rozhodnutí ve správním řízení.

Pokud se zjistí při hlášení změny místa trvalého pobytu nedostatky v předkládaných dokladech nebo rozpory uváděných údajů s údaji v informačním systému a vy nedostatky po výzvě ve stanovené lhůtě neodstraníte, ohlašovna vydá správní rozhodnutí o tom, že změna místa trvalého pobytu nebude zaevidována.

Proti rozhodnutí o nezaevidování změny místa trvalého pobytu a proti rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu lze podat odvolání.

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

19. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra - Portál veřejné správy České republiky

Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

20. Související životní situace a návody, jak je řešit

Vydání občanského průkazu (Občanské průkazy)
Vydání cestovního dokladu (Cestovní doklady)
Výdej údajů z evidence obyvatel (Evidence obyvatel)
Změna v řidičském průkazu (Řidičské průkazy)

21. Za správnost návodu odpovídá útvar

Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel.

22. Kontaktní osoba

Jana Janků
Marcela Míčová

 

Manželství

1. Pojmenování (název) životní situace

Manželství

2. Základní informace k životní situaci

• Manželství je trvalé společenství muže a ženy, založené zákonem stanoveným způsobem. Prohlášení o uzavření manželství může být učiněno před kterýmkoli matričním úřadem nebo před orgánem státem registrované církve nebo náboženské společnosti, oprávněné k tomu zvláštním právním předpisem (zákon č. 94/1963 Sb. o rodině, ve znění pozdějších předpisů - § 3, odst. 1).
• Uzavření manželství se činí veřejně, slavnostním způsobem v přítomnosti 2 svědků.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Snoubenci nebo jejich zplnomocnění zástupci.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

• Občanský sňatek 
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis a předloží jej spolu s předepsanými doklady matričnímu úřadu, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.
Uzavřít manželství na kterémkoli jiném vhodném místě může povolit matriční úřad, do jehož správního obvodu toto místo spadá.
Manželství nemůže být uzavřeno mezi ženatým mužem a vdanou ženou, dále mezi předky, potomky, totéž platí o příbuzenství založeném osvojením. Manželství nemůže také uzavřít osoba zbavená způsobilosti k právním úkonům.

• Církevní sňatek 
V případě uzavření manželství před orgánem církve, předloží snoubenci oddávajícímu osvědčení k uzavření církevního sňatku vydané příslušným matričním úřadem, v jehož správním obvodu má být manželství uzavřeno.

Platnost osvědčení je po dobu 3 měsíců ode dne jeho vydání.

5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Podáním žádosti a vyplněním potřebných tiskopisů
6. Na které instituci životní situaci řešit
Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav. Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 010a 011 Kterýkoliv matriční úřad v ČR, v jehož správním obvodu je manželství uzavíráno.

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Snoubenec - občan ČR:
• platný občanský průkaz, případně cestovní doklad (v tomto případě je nutné předložit Výpis z informačního systému obyvatel o stavu a bydlišti, vydává evidence obyvatel v místě trvalého pobytu fyzické osoby).
• rodný list
• pravomocný rozsudek o rozvodu manželství
• pravomocné rozhodnutí soudu o zrušení partnerství
• úmrtní list manžela, případně partnera
• potvrzení o stavu a bydlišti, vydané cizím státem, je-li snoubenec občan ČR s trvalým pobytem v cizině

Snoubenec - cizinec:
• platný cestovní doklad
• rodný list
• potvrzení o stavu a bydlišti
• vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
• potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR, vydané Cizineckou policií ČR, které není starší 7 pracovních dnů v den uzavření manželství (neplatí pro občany členských států EU)

8. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Dotazník k uzavření manželství

9. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

• 1 000,- Kč - vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
• 2 000,- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž pouze jeden má trvalý pobyt na území ČR
• 3 000,- Kč - uzavření manželství mezi snoubenci, nemají-li trvalý pobyt na území ČR
• 500,- Kč - vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině

Správní poplatek občan uhradí na pokladně magistrátu nebo složenkou.

10. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

• Termín sňatku lze u Magistrátu města Mladá Boleslav rezervovat podle obsazenosti, maximálně 6 měsíců před požadovaným termínem.
• Oddací list je připraven po uzavření manželství, musí být vystaven nejpozději do 30 dnů

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

• Výměna občanského průkazu.
• V případě manžela, který změnil příjmení, výměna všech dalších dokladů

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

 

Narození

1. Pojmenování (název) životní situace

Narození

2. Základní informace k životní situaci

Matriční úřad, v jehož správním obvodu se dítě narodilo, po obdržení podkladů ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, provede zápis do knihy narození a vystaví dítěti rodný list.

3. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Rodiče dítěte.

4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Pokud je matka svobodná, rozvedená nebo vdova a otcovství nebylo před narozením dítěte souhlasným prohlášením rodičů před matričním úřadem uznáno, není muž považován za otce dítěte do doby, než se dostaví současně s matkou na úřad a otcovství podepíší. Otcovství je možno učinit na matričním úřadě i po narození dítěte, kdy se oba rodiče dostaví na matriční úřad spolu s původním rodným listem, tj. rodným listem bez otce dítěte, rodnými listy rodičů a občanskými průkazy a zde souhlasným prohlášením uznají otcovství k narozenému dítěti.

Matriční úřad vystaví po obdržení hlášení o narození od příslušného zdravotnického zařízení rodný list ve lhůtě 30 dnů, kdy po tento je po zpracování v průběhu této lhůty zaslán doporučeně do vlastních rukou rodičům dítěte nebo si rodný list rodiče vyzvednou osobně na matrice.

5. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav. Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 010 a 011. Matriční úřad podle místa narození dítěte.

6. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav. Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, přízemí budovy, kancelář č. 010 a 011

Úřední doba:

Pondělí    8.00 – 17.00
Úterý       8.00 – 15.00
Středa     8.00 – 17.00
Čtvrtek    8.00 – 15.30
Pátek       8.00 – 14.00

Jarmila Bendová, tel.: 326 715 234
Věra Kohoutová, tel.: 326 715 232
Dita Benešová, tel.: 326 715 221
Ivana Hermanová, tel.: 326 715 222

7. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Za trvání manželství – oddací list a občanské průkazy obou rodičů.

Svobodná matka – rodný list a občanský průkaz (pokud se matka nemůže dostavit osobně, zplnomocní jinou osobu).

Rozvedená matka – rodný list a občanský průkaz, rozsudek o rozvodu s vyznačením právní moci (k vyzvednutí může též zplnomocnit jinou osobu). POZOR ! Jestliže se dítě narodilo v průběhu rozvodového řízení nebo ve lhůtě do 300 dnů po zániku manželství rozvodem, považuje se za otce dítěte muž, za něhož matka je anebo byla provdána. V tomto případě předkládá matka též oddací list a bývalý manžel podepisuje prohlášení o jménu dítěte. Po vystavení rodného listu je možné podat návrh na popření otcovství na Okresním soudě, občansko-právní oddělení podle místa trvalého pobytu matky.

Pokud rodiče nejsou manželé a určují otcovství k dítěti souhlasným prohlášením, matka předkládá výše uvedené doklady, otec dítěte rodný list a občanský průkaz. Pokud je otcovství určováno ještě před narozením, předkládá matka navíc těhotenský průkaz.

Potřebné formuláře – Prohlášení o jménu dítěte je k dispozici na oddělení matriky nebo ke stažení

8. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Vystavení prvopisu rodného listu ani sepsání zápisu o určení otcovství nepodléhá správnímu poplatku.

Duplikát rodného listu 100,- Kč (správní poplatek se vybírá na pokladně magistrátu).

9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Do 30 dnů po obdržení hlášení o narození ze zdravotnického zařízení, případně ústního oznámení o narození, po předložení potřebných dokladů.

Prohlášení o určení otcovství se sepisuje ihned, jsou-li předloženy požadované doklady.

10. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

11. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Vyřízení porodného – Úřad práce, odbor státní sociální podpory v místě trvalého bydliště matky

12. Elektronická služba, kterou lze využít

Tuto situaci nelze řešit elektronicky.

13. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

14. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

15. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Sankce nejsou stanoveny.

16. Nejčastější dotazy

Jaké jméno se zapíše do matriky v případě že se dítě narodí do 300 dnů po rozvodu a bývalý manžel matky nepodepíše prohlášení o jménu dítěte?

• Dítěti se na rodný list zapíše místo jména slovo „nezjištěno“ a matrika zašle žádost o určení jména na okresní soud. Poté, kdy soud jméno určí, většinou podle návrhu matky, matrika vystaví nový rodný list.

Je možné zapsat novorozenci dvě jména?

• V případě, že na prohlášení o jménu uvedou rodiče v porodnici dvě jména, matrika je zapíše novorozenci do rodného listu.

17. Další informace

Magistrát města Mladá Boleslav, Komenského nám. 61, 293 49 Mladá Boleslav. Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel, I. patro, kancelář č. 106 a 107.

18. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů a v jiné formě

Ministerstvo vnitra

19. Za správnost návodu odpovídá útvar

Správní odbor a obecní živnostenský úřad, oddělení matriky a evidence obyvatel,

20. Kontaktní osoba

Jarmila Bendová, tel.: 326 715 234
Věra Kohoutová, tel.: 326 715 232
Dita Benešová, tel.: 326 715 221
Ivana Hermanová, tel.: 326 715 222

 

Obecný stavební úřad

Stavební řízení

 1. Identifikační číslo

-

 1. Kód

-

 1. Pojmenování (název) životní situace

Vydání stavebního povolení.

 1. Základní informace k životní situaci

Stavební povolení se vyžaduje u staveb všeho druhu bez zřetele na jejich stavebně technické provedení, účel a dobu trvání, nestanoví-li stavební zákon nebo zvláštní právní předpis jinak.

 1. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Stavebník, který prokáže jeho vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu nebo opatření anebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo stavbě.

 1. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Stavební úřad přezkoumá podanou žádost a připojené podklady z toho hlediska, zda stavbu lze podle nich provést, a ověří zejména, zda

 1. a) projektová dokumentace je zpracována v souladu s územně plánovací dokumentací; nebylo-li ve věci vydáno územní rozhodnutí nebo územní opatření, popřípadě nebyl-li vydán územní souhlas; územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby její soulad s územně plánovací dokumentací,
 2. b) projektová dokumentace je úplná, přehledná, a zda jsou v odpovídající míře řešeny obecné požadavky na výstavbu,
 3. c) je zajištěn příjezd ke stavbě, včasné vybudování technického, popřípadě jiného vybavení potřebného k řádnému užívání stavby vyžadovaného zvláštním právním předpisem,
 4. d) předložené podklady vyhovují požadavkům uplatněným dotčenými orgány.

Stavební úřad ověří rovněž účinky budoucího užívání stavby.

 1. Na které instituci životní situaci řešit

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, Komenského nám. č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav.

 1. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Kde: Oddělení stavebního úřadu, Komenského nám. č. p. 128 „věž“, 293 01 Mladá Boleslav.

S kým: s referentem s působností v pověřeném území

Kdy: pondělí, středa 8:00 – 17:00 hodin, úterý, čtvrtek, pátek, z důvodu jednání referentů mimo úřad, po domluvě.

 1. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Doklady uvedené v § 110 stavebního zákona.

 1. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

žádost o stavební povolení

 1. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Dle položky č. 18 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 1. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

60 dnů ode dne zahájení stavebního řízení; ve zvlášť složitých případech, stavební úřad rozhodne nejdéle do 90 dnů.

 1. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Účastníci řízení dle § 109 stavebního zákona.

 1. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Další doklady, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.

 1. Elektronická služba, kterou lze využít

e-podatelna@mb-net.cz

ID datové schránky: 82sbpfi

 1. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění.

 1. Jaké jsou související předpisy

Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění), s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění,

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, s účinností od 26. 8. 2009, v platném znění,

vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, s účinností od 18. 11. 2009,

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění,

vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění,

vyhláška č.  501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění,

vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, s účinností od 1. 1. 2007, v platném znění,

vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární techniky staveb, s účinností od 1.  7. 2008, v platném znění,

územně plánovací dokumentace (územní plány příslušných obcí, Zásady územního rozvoje Středočeského kraje).

 1. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Odvolání ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u stavebního úřadu

 1. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

Správní delikty, výši pokut vymezuje § 178 až § 183 stavebního zákona.

 1. Nejčastější dotazy

Stanoviska a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj

Dotazy a odpovědi – Krajský úřad Středočeského kraje

 1. Další informace

Konzultace s odborným referentem stavebního úřadu: pondělí a středa od 8.00 do 17.00, a nebo po telefonické dohodě. Na dotazy odpovíme e-mailem.

 1. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:

http://mmr.cz/cs/Stavebni-rad-a-bytova-politika/Uzemni-planovani-a-stavebni-rad

http://kr-stredocesky.cz/web/uzemni-planovani/umistovani-a-povolovani-staveb

http://portal.gov.cz/portal/obcan/situace/101/108/

 1. Související životní situace a návody, jak je řešit

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Veřejnoprávní smlouva

 1. Za správnost popisu odpovídá útvar

Magistrát města Mladá Boleslav Odbor stavební a rozvoje města, oddělení stavebního úřadu.

 1. Kontaktní osoba 

Vedoucí oddělení stavebního úřadu Stanislava Forejtarová, forejtarova@mb-net.cz

Tel: 326 712 601

 1. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

1.4.2015

 1. Popis byl naposledy aktualizován

1.4.2015

 1. Datum konce platnosti popisu

Neurčeno

 1. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

Vedoucí oddělení stavebního úřadu Stanislava Forejtarová.

Stavební úřad ve Březně

Březno 13, 294 06 Březno u Ml. Boleslavi

Kontaktní osoba: Hruška Jaroslav

telefon: +420 326 399 732
e-mail: brezno.su@seznam.cz

Pracovní doba:
Pondělí 8.00 – 16.30 /úřední den/
Úterý 6.00 – 13.45
Středa 8.00 – 16.30 /úřední den/
Čtvrtek 6.00 – 13.45
Pátek 6.00 – 13.30
V úřední dny PO, ST – polední přestávka 11.00 – 12.00

Pojízdný úřad

Od 1. 5. 2009 je zavedena v Mladé Boleslavi služba „pojízdný úřad“, která pomáhá občanům, kteří si ze zdravotních důvodů nemohou vyřídit potřebné záležitosti přímo na magistrátu nebo jim to působí neúměrné komplikace. Jedná se o občany nad 80 let věku, držitele průkazek ZTP a ZTP/P, hospitalizované pacienty ve zdravotnických zařízeních v Mladé Boleslavi a imobilní občany.
Nabídka služeb Czech Pointu, ověření podpisu a listin a podání žádostí o různé sociální dávky. Možnost podání žádosti o OP, včetně doručení nového OP. Pomoc v oblastech žádostí o umístění do DPS, žádostí o určení zvláštního příjemce důchodu a žádostí o zajištění parkovacích průkazů označujících vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou. Služba je bezplatná, úřad za ni nevybírá žádný poplatek. Podmínkou, kdy úředník přijde výše uvedené zařídit k občanovi domů, je věk nad 80 let, nebo držitel průkazek ZTP a ZTP/P, hospitalizovaný pacient ve zdravotnických zařízeních v Mladé Boleslavi, nebo imobilní občan, případně občan mající jiné zdravotní potíže, které brání občanovi v tom, aby si sám na úřad zašel.
Službu nabízíme starším občanům 80-ti let, držitelům průkazek ZTP a ZTP/P, hospitalizovaným pacientům ve zdravotnických zařízeních v Mladé Boleslavi a imobilním občanům, využijte této nadstandardní služby. Po dohodě Vás navštívíme.
KDY VÁS PO DOHODĚ NAVŠTÍVÍME? 
PO: 8:00 - 17:00
ÚT: 8:00 - 12:00
ST: 8:00 - 17:00
ČT: 8:00 - 12:00
PÁ: 8:00 - 12:00
JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍME ?
Nabízíme řešení administrativních úkonů v oblasti:
1. Sociální záležitosti:
  • žádost o umístění do DPS
  • žádost o určení zvláštního příjemce důchodu
  • parkovací průkaz označující vozidlo přepravující osobu těžce zdravotně postiženou

Kontaktní telefonní čísla: 326 716 199, 326 716 128

2. Správní činnosti:
 • služby Czech Pointu
 • vyřízení občanských průkazů
 • ověření podpisu a listin
 • některé služby matriky
Kontaktní telefonní čísla: 326 715 308, 326 715 307
Rádi Vám pomůžeme.
Ing. Marie Zajíčková
tajemnice Magistrátu města
Mladá Boleslav

Elektronické služby

SMS rozhlas

SMS rozhlas Informační služba Obce Dlouhá Lhota – SMS Rozhlas ...
Zobrazit »

Email infoservis

Email Infoservis Lhotecký zpravodaj Zasílání informačních emailových zpráv obce. Pro ...
Zobrazit »

E-podatelna

Elektronická podatelna obce Níže uvedený kontaktní formulář můžete použít pro ...
Zobrazit »

Sociální sítě

Sociální sítě – nová média Facebook V současnosti nejznámější a ...
Zobrazit »

Agenda dokladů

Objednávkový systém na agendě dokladů OBJEDNAT SE NA POBOČKU >> ...
Zobrazit »

Co dělat když…

Mobilní aplikace “Co dělat když…“ Mobilní aplikace – Google > ...
Zobrazit »

Czech POINT

Nebo-li Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu státní správy, kde každý člověk může získat všechny informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci také učinit jakékoliv podání ke státu.

Přejít na webové stránky >

SLUŽBY PRO VEŘEJNOST

Občanské průkazy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech.  Cestovní pasy evidované jako ztracené, odcizené, ze zákona neplatné a neplatné na základě rozhodnutí, včetně data ohlášení ztráty nebo odcizení a data neplatnosti v ostatních případech.

Přejít na webové stránky >