Zasedání zastupitelstva obce

Starosta obce Dlouhá Lhota svolává na úterý 12. 9. 2023 zasedání zastupitelstva obce. Zasedání se koná ve společenském sále od 19:30 hod.

Program:

 • 1)  Zahájení, určení ověřovatelů zápisu
 • 2)  Zpráva o hospodaření obce
 • 3)  Zpráva starosty obce
 • 4)  Návrh střednědobého výhledu obce na roky 2024 – 2026
 • 5)  Veřejnoprávní smlouva
 • 6)  Schválení nákupu pozemku parc. č. 1337/4
 • 7)  Přijetí daru – parc. č. 1337/5
 • 8)  Rozpočtové opatření
 • 9)  Smlouva o zřízení věcného břemene – umístění stavby
 • 10) Smlouva o zřízení věcného břemene – užívání pozemku
 • 11)  Diskuse
 • 12)  Závěr

Oznámení vyvěšeno na vnější desce obecního úřadu dne 4. 9. 2023, sejmuto dne 12. 9. 2023.
Zároveň zveřejněno na elektronické úřední desce.

Oznámení – zasedání zastupitelstva obce >