Zveřejněno: 23.3.2021 | Aktualizováno: 5.6.2021

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje základní informace k organizaci konání zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2021/2022. Zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy (školský zákon, vyhláška o základním vzdělávání a správní řád) podobně jako loni.

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:

a) datovou schránkou (s9mmb28)

b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!)

c) poštou

d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí nebo také zde níže na této stránce

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 12. 4. – 28. 4. 2020.

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2015.

Kritéria pro přijetí byla vydána a jsou vyvěšena na webových stránkách školy a také zde níže na této stránce.

V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu zde >

Vážení rodiče,
v uvedených bodech máte maximálně možně stručně popsán netradiční způsob zápisu dětí do 1. třídy:

 • 1. Termín zápisu v Základní škole Březno se mění z původně plánovaného termínu 9. 4. na období 12.  4. – 28. 4. 2021.
 • 2. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí ve škole!!
 • 3. Škola jednoznačně upřednostňuje podání přihlášky k základnímu vzdělávání i bez osobní přítomnosti zákonného zástupce ve škole.
 • 4. Doklady: žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, dotazník pro tvorbu školní matriky , čestné prohlášení a nově i kopii rodného listu dítěte doručí zákonní zástupci dětí, které dovrší věku 6 let do 31. 8. 2021 a všechny děti s odkladem docházky z minulého školního roku.
 • 5. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky, a dotazník máte k dispozici na webu školy nebo také zde na této stránce. Doklady si prosím vytiskněte a vyplňte. Kdo tuto možnost nemá, dostane dokumenty na vyžádání v úřední dny ve škole nebo na obecním úřadě některé ze spádových obcí. Důležité je, abyste škole prostřednictvím žádosti podali všechny požadované informace, déle abyste údaje a správnost, jejich pravdivost stvrdili svým podpisem.
 • 6. Pro podání vyplněné žádosti do školy zvolte některý z těchto možných způsobů doručení:
  a) datovou schránkou (s9mmb28); Pozn.: Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací naleznete na chcidatovku.cz >.
  b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!; nelze zaslat pouze sken žádosti s Vaším podpisem!)
  c) poštou, přičemž je rozhodující datum podání poštou;
  d) osobně vložením do speciální schránky zřízené pro tento účel a umístěné u vchodu do školy z parkoviště pouze ve dnech zápisu vždy od 7:00 do 15:00 hodin (nejlépe jen v pracovních dnech). Žádost, dotazník, čestné prohlášení k zápisu a kopii rodného listu dítěte vložte prosím z bezpečnostních důvodů do papírové obálky (ne do jiné!, např. umělohmotné), obálku zalepte a na přední stranu napište „zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022“.
 • 7. Pokud zákonný zástupce nedodrží ani jeden z popsaných způsobů doručení žádosti, škola nemůže uznat podání přihlášky za dostačující v souladu s vydanými opatřeními MŠMT k organizaci zápisů. Zákonný zástupce se tak může dostat do konfliktu se zákonem.
  8. Pokud místo žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání podáte žádost o odklad školní docházky , musí být tato žádost dle platné zákonné legislativy podložena navíc doporučením školského poradenského zařízení (např. PPP) a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa a odborného lékaře (pediatra). Z ostatních dokladů požadujeme ještě souhlas se zpracováním osobních údajů, který je součástí Čestného prohlášení k trvalému bydlišti .
 • 9. Po ukončení zápisu vás škola zkontaktuje (nejlépe e-mailem) a sdělí vám, jaké registrační číslo vám bylo přiděleno. Dle tohoto čísla se na dalším úředním dokumentu dozvíte, zda vaše dítě bylo přijato k plnění povinné školní docházky od školního roku 2021/2022 či nikoli. Seznam přijatých žáků bude nejpozději 30. dubna 2021 uveřejněn na webových stránkách školy a ve vývěsce u hlavního vchodu do ZŠ. Své dítě na seznamu naleznete pouze pod přiděleným registračním číslem.
  10. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby škole doložila své oprávnění dítě zastupovat.
  11. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří škola na OÚ, který vede evidenci obyvatel.
  12. Po ukončení mimořádných opatření uspořádá škola tradiční setkání se zákonnými zástupci (ne dříve než v červnu). O termínu této první schůzky vás bude škola včas informovat. Sledujte proto prosím webové stránky školy www. zsbrezno.cz – záložku zápis do 1. třídy nebo aktuality.

Dokumenty k zápisu – informace

– Oznámení o konání zápisu do základní školy ve Březně pro školní rok 2021/2022

– Nová opatření k organizaci zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2021/2022

– Doporučení pro rodiče – nástup do první třídy

– Desatero předškoláka – desatero pro rodiče

– Kritéria pro přijetí žáka k povinné školní docházce – ZŠ Březno

– Některá další kritéria pro posouzení školní zralosti žáka

– Vyhláška zřizovatele základní školy – Městys Březno

Doklady potřebné pro zápis do základní školy

– Žádost o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022 – ZŠ Březno

– Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy

– Čestné prohlášení o trvalém bydlišti dítěte a souhlas se zpracováním osobních údajů

– kopie rodného listu dítěte

a v případě žádosti o odklad -žádost o odklad povinné školní docházky


Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 naleznete zde >