Oznámení o změně ceny vodného a stočného s účinností od 1. 1. 2021

Na základě schválení představenstva VaK Mladá Boleslav a. s. jsou na vodovodech a kanalizacích, které jsou na okrese Mladá Boleslav v její působnosti,  stanoveny s účinností od 1. 1. 2021, ceny vodného a stočného pro domácnosti i ostatní odběratele v jednotné výši.

Cena vodného za m3 – Kč 50,67 (bez DPH), Kč 55,74 vč. DPH 10%

U vodného a stočného je uplatňována věcně usměrňovaná cena dle Výměru Ministerstva financí České republiky, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami. Do kalkulace se zahrnují pouze ekonomicky oprávněné náklady.

Vzhledem k tomu, že výše uvedené ceny jsou platné od 1. 1. 2021, bude množství odebrané vody u odběratelů určeno buď odečtem měřícího zařízení, nebo poměrným odečtem k uvedenému datu.