Zápis dětí do základní školy ve Březně na školní rok 2023/2024

Termín zápisu dětí do 1. třídy ZŠ Březno pro školní rok 2023/2024 je stanoven na pátek 14. 4. 2023 od 13:00 do 17:00 hodin ve třídách v přízemí budovy II. stupně ZŠ za osobní přítomnosti dítěte.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2023 dovrší 6 let věku. Zapsány tedy budou děti narozené do 31. srpna 2017.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu s sebou:

– Rodný list dítěte, případně doklad o rodném čísle
– Cizinci doklad o povolení a druhu pobytu na území ČR
– Průkaz totožnosti zákonného zástupce s dokladem o trvalém pobytu
– Zdravotní průkaz pojištěnce
– Doklad o trvalém bydlišti dítěte
– Přezůvky
– V případě podání žádosti o odklad povinné školní docházky nebo žádosti o předčasný nástup do školy doporučení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře (pediatra) nebo klinického psychologa.

Tiskopisy a informační dokumenty naleznete níže. Formuláře lze také vyplnit přímo u zápisu.

Náhradní termín zápisu je možný v období od 17. 4. do 28. 4. 2023 pouze po domluvě s ředitelstvím školy. Děti budou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Děti mohou být přijímány jen do výše kapacity školy, tj. do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku.

Ve školním roce 2023/2024 plánujeme otevřít 2 první třídy. Předpokládaná volná kapacita školy je 40. Škola se pří zápisovém řízení řídí vyhláškou o spádových obvodech základních škol a stanovenými kritérii. Právo zákonných zástupců vybrat si pro své dítě školu podle vlastního uvážení není nijak dotčeno.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka na základě předem stanovených kritérií. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách školy. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude zákonným zástupcům doručeno v zákonné lhůtě. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Povinná školní docházka se vztahuje na:
– státní občany České republiky,
– občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají
déle než 90 dnů,
– jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, tj. mají
povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů,
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1 – 3, dále pak č. 4, atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Tiskopisy, formuláře a další informační dokumenty:

Oficiální vyhlášení zápisu do ZŠ | v dokumentu je uveden chybný údaj. Datum termínu konání zápisu – rok 2022; správně má být rok 2023.

Kritéria přijetí 2023

Vyhláška zřizovatele

Základní informace k zápisu 2023

Desatero předškoláka

Některá kritéria šk. zralosti a připravenosti dětí

Dotazník k zápisu

Čestné prohlášení k zapisu

Žádost o přijetí

Žádost o odklad


Zdroj informací: ZŠ Březno | webové stránky >