Stanovení výše poplatku za komunální odpad v obci platný od 1. 1. 2021

Zastupitelstvo obce Dlouhá Lhota se na svém zasedání dne 22. 12. 2020 usneslo vydat Obecně závaznou vyhlášku, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad. Vyhláškou se zavádí a stanovuje poplatek za komunální odpad vznikající na území obce Dlouhá Lhota.

Výše poplatku je stanovena podle předpokládaných oprávněných nákladů obce, vyplývajících z režimu nakládání s odpadem, rozvržených na jednotlivé poplatníky podle počtu a objemu nádob určených k odkládání odpadů připadajících na jednotlivé nemovitosti.

Sazba poplatku (směsný odpad)

Týdenní svoz:

Nádoba dle objemu
120 litrů ………. výše ročního poplatku ………. 2.760 Kč

Čtrnáctidenní svoz:

Nádoba dle objemu
120 litrů ………. výše ročního poplatku ………. 1.380 Kč

Jednorázový svoz:

Pytel s logem o objemu
120 litrů ………. výše poplatku ………. 60 Kč

Jednorázový svoz je určen jako doplňková varianta pro týdenní a čtrnáctidenní svoz.

Sazba poplatku (bio odpad)

Určeno pouze pro poplatníky, kteří si objednají individuální (samostatnou) nádobu určenou pro odkládání bio odpadu (biologicky rozložitelného odpadu rostlinného původu)

Nádoba dle objemu
120 litrů ………. výše ročního poplatku ………. 1.370 Kč

Pro zabezpečení daného počtu svozů příslušné sběrné nádoby obec poskytne evidenční známku.

Poplatek je splatný jednorázově, a to nejpozději do 31. března 2021. Poplatek je možné uhradit na pokladně obecního úřadu v úředních hodinách každé pondělí od 19:00 do 21:00 hod. nebo po dohodě.

Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví poplatek za komunální odpad s účinností od 1. 1. 2021 >