Aktuální informace
cena stočného, upozornění apod.
Často kladené otázky
a odpovědi
Připojení
na ČOV a kanalizaci
Vyúčtování a platba
stočného
Dotazník odběratele
důležité informace
Odeslání dotazníku
elektronicky
Dokumenty a legislativa
smlouva, dotazník, zákony a vyhlášky
Kontaktní údaje
provozovatel, správa


Aktuálně

Dne 28. 6. 2024 bylo vyfakturováno dle uzavřené smlouvy o odvádění a čištění odpadních vod vyúčtování stočného za období 4-6/2024 objektům připojeným na kanalizaci.

Dopis - vyúčtování za stočné pro období 1. 4. - 30. 6. 2024 >

Termín pro podání reklamace vyúčtování stočného je stanoven do 7. 7. 2024. Více informací naleznete ve výše uvedeném dopise.

Důležitá informace

Jak správně zaplatit vyúčtování - vzorová faktura >


DOPORUČENÍ - PODRUŽNÝ VODOMĚR 

Pokud nemáte jediný zdroj veřejný vodovod, ale máte v domácnosti používaný i jiný zdroj – studnu, doporučujeme nainstalovat k používanému jinému zdroji - studni druhý tzv. podružný vodoměr. Vodoměr poskytuje provozovatel bezúplatně vč. odborné instalace (plomby apod.). Náklady na umístění podružného vodoměru (šachta apod.) si hradí odběratel. Více informací získáte na obecním úřadě v úředních hodinách. K přihlášení poté použijete formulář Podklad pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod >

Pokyny pro vyplnění formuláře: Pokyny k vyplnění Podkladu pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod >

Vyplněný formulář lze poté zaslat z Vaší ověřené emailové adresy na email: cov@dlouhalhota.cz

Informační letáky

Leták s informacemi ČOV a kanalizace Dlouhá Lhota (barevný) >

Leták s informacemi ČOV a kanalizace Dlouhá Lhota (černobílý) >

Upozornění Do kanalizace je zakázáno vypouštět stolní olej, tuky a vhazovat vlhčené ubrousky.

Aktuální zprávy z obce zde >

Odpovědi na často kladené otázky

Co je to stočné?
Je cenou za odvedení odpadní vody kanalizací na čistírnu odpadních vod, její vyčištění na kvalitu stanovenou vodoprávní legislativou a odvoz a uložení hrubých nečistot včetně upravených čistírenských kalů a jejich likvidaci. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do veřejné kanalizace.

Jak se účtuje výše stočného?
Stočné se účtuje dle množství vody proteklé fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Pokud není jediným zdrojem veřejný vodovod, ale je v domácnosti používaný i jiný zdroj – studna, pak se postupuje v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění – Použití ročních směrných čísel v daném odběrném místě v závislosti na počtu osob užívajících nemovitost a vybavenosti domácnosti.

Jak se účtuje výše stočného?
Stočné se účtuje dle množství vody proteklé fakturačním vodoměrem, pokud je jediným zdrojem vody veřejný vodovod. Pokud není jediným zdrojem veřejný vodovod, ale je v domácnosti používaný i jiný zdroj – studna, pak se postupuje v souladu s vyhláškou 428/2001 Sb. v platném znění – Použití ročních směrných čísel v daném odběrném místě v závislosti na počtu osob užívajících nemovitost a vybavenosti domácnosti. Ve vyúčtování je pak počítáno s odběrem, který je vyšší (např. je-li množství vody za fakturační období proteklé vodoměrem nižší než stanovené směrné číslo - účtuje se dle směrného čísla a naopak). V souvislosti s tímto doporučujeme nainstalovat k používanému jinému zdroji - studni druhý tzv. podružný vodoměr. Vodoměr poskytuje provozovatel bezúplatně vč. odborné instalace (plomby apod.). Náklady na umístění podružného vodoměru (šachta apod.) si hradí odběratel.

Jaký je výpočet paušálního množství fakturovaného stočného?
Hodnota paušálního množství je dána směrnými čísly dle vyhlášky č. 428/2001 Sb.. Vzhledem k tomu, že je fakturace rozdělena v průběhu roku do několika fakturačních cyklů, musel být stanoven způsob rozdělení těchto paušálů.
Vychází se ze směrného čísla 36 m3 pro rodinný dům a 35 m3 pro bytovou jednotku na osobu a rok (a dále jejich násobků).

Příklad - rodinný dům:
1 osoba 36 m3/rok a má čtvrtletní fakturaci:
36/12 = 3 m3 měsíční fakturované množství 3 m3 měsíc tzn. 3x3m3= 9m3 u čtvrtletní fakturace.
Fakturace je pak následující:
1. Q. 9 m3, II. Q. 9 m3, III. Q 9 m3, IV. Q 9 m3 = 36

Jak je to s vodou dodanou vodovodem bez vypouštění do kanalizace např. zalévání, napouštění bazénů apod.?
Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem zčásti spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m3 za rok, zjistí se množství odpadních a srážkových vod odváděných do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických údajů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodli jinak. Nebude-li množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace měřeno vodoměrem odběratele umístěným na samostatné odbočce, je odběratel povinen prokázat dodavateli množství spotřebované dodané vody nevypouštěné do kanalizace jiným vhodným způsobem tak, aby bylo možné provést odborný výpočet.

Co do kanalizace nepatří?
Do kanalizace se zakazuje vypouštět písek, štěrk, kovové předměty (např. žiletky, hřebíky, dráty), textilie, provazy, papírové pleny, hygienické vložky, obaly od šamponů, mikrotenové sáčky, uhynulá zvířata, zbytky jídel (např. kosti, střeva), jedy, barvy, žíraviny, ředidla, hořlavé a výbušné látky, tuky, oleje a další látky a předměty, které nejsou odpadními vodami a mohou způsobit poruchu kanalizace a funkce ČOV. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.

Připojení na kanalizaci

Od 12. 7. 2021 je možné se již připojit na vybudovaný kanalizační řád. Do tohoto kanalizačního řádu nesmí být svedena povrchová voda. Septiky se nesmí vypustit do kanalizačního řádu. Každý proto musí doložit vyvezení septiku. Kanalizační přípojka k domu musí být vybavena kanalizační – kontrolní šachtou o minimálním průměru 400 mm. Šachtu je nutné umístit co nejblíže k hranici pozemku. Po vybudování přípojky je nutné zhotovit fotodokumentaci. Výše stočného bude určeno do konce roku 2022. Každý, kdo se připojí, je povinen se neprodleně nahlásit na obecním úřadu, nebo tuto skutečnost sdělí kterémukoliv zastupitelovi obce. Před sepsáním smlouvy je důležité odevzdat vyplněný dotazník viz záložka "Dotazník".

Nakládání s výkopovou zeminou

Vykopanou, nepotřebnou zeminu je již možné kdykoliv odvézt na vyznačené místo pozemku 245/11 (vlevo od „čarodějnic“)

Vyúčtování a platba stočného

Sestavení vyúčtování bude probíhat na základě údajů předaných od VaK Mladá Boleslav, který zjišťuje stavy vodoměrů v obci. Dle těchto údajů se vypočítává také stav stočného. Počet odebraných m3 x cena stočného. Nemáte-li vodoměr, stočné budeme účtovat tzv. paušálem, který činí 36 m3 na osobu za rok.

Při vyúčtování budeme zohledňovat také měřidla u studen, pro napouštění bazénů, zalévání apod. Prokázání těchto odběrů je na straně odběratele nezbytné.

Vyúčtování bude probíhat čtvrtletně formou faktury, která Vám bude zaslána na ověřenou emailovou adresu nebo případně formou tištěnou do poštovní schránky nebo zaslána poštou či předána osobně.

Jak správně zaplatit vyúčtování - vzorová faktura >

Platba faktury je možná pouze bezhotovostně převodem dle platebních instrukcí na vystavené faktuře. Fakturu lze také uhradit formou složenky nebo jiným způsobem, který nabízí např. Česká pošta.

Číslo bankovního účtu pro platby za stočné: 123-5818430237/0100

Variabilní symbol: uveden na vystavené faktuře

Lhůta splatnosti faktury: 14 dní

 


Úhradu za stočné za příslušné fakturační období za všechny osoby v připojeném č. p. je odběratel povinen uhradit ve lhůtě splatnosti faktury. Fakturace budou prováděny dle odečtů čtvrtletně.

Při změnách, které mají vliv na množství vypouštěných odpadních vod a tím i na výpočet stočného (např. změny v počtu osob na č. p., změny vlastníka nemovitosti apod.) se bude účtovat stočné v poměrné výši za každý i započatý kalendářní měsíc, ve kterém ke změně došlo.

Vzniknou-li chyby nebo omyly při účtování stočného nesprávným odečtem, použitím nesprávné ceny stočného, početní chybou apod., neprodleně nás kontaktujte (záložka Kontaktní údaje). Vaši reklamaci přezkoumáme a v řádné době sdělíme její výsledek.

Podrobné smluvní podmínky naleznete ve smlouvě. Její vzor si můžete přečíst zde >

Jak zjistit stav z vodoměru? Stav vodoměru se zjistí tak, že se přečtou černé číslice na ciferníku. Nahlásit je nutno celý stav počítadla bez červených číslic.

Dotazník odběratele

Pro vystavení smlouvy a zaevidování do systému, který využíváme pro správu dat o stočném v obci, je důležité odevzdat vyplněný dotazník.

Na základě uvedených údajů v dotazníku Vás jako odběratele služby ČOV a kanalizace zaevidujeme do systému. Systém pro správu stočného je určený především k evidenci způsobů odběrů, stavů měřidel (vodoměrů) a údajích potřebných pro vystavení vyúčtování - faktur.


Poskytnul jsem vyplněný dotazník s uvedenou emailovou adresou
- na emailovou adresu byla zaslána zpráva pro ověření emailu tzv. autorizace emailové schránky. S jejím potvrzením nám zároveň dáváte souhlas se Zásadami ochrany osobních údajů (GDPR).

Po jejím potvrzení zpracujeme Váš vyplněný dotazník a následně odešleme na potvrzený email tzv. Kartu odběratele služeb - ČOV a kanalizace.

Na tuto emailovou adresu Vám budeme posílat vyúčtování - fakturu. Pro změnu údajů vč. emailu nás vždy kontaktujte na cov@dlouhalhota.cz

Pokud Vám potvrzující email a Karta odběratele nepřišla do emailové schránky, napište nám na: cov@dlouhalhota.cz Pravděpodobně mohlo dojít k chybě v email. adrese při zadávání do systému.

Poskytnul jsem vyplněný dotazník bez uvedení emailové adresy
V tomto případě Vám bude Karta odběratele předána osobně (např. při podpisu smlouvy) nebo doručena do poštovní schránky. Vyúčtování - faktura Vám bude předána formou tištěnou do schránky nebo zaslána poštou či předána osobně.

Zatím jsem neposkytnul vyplněný dotazník
V tomto případě Vás žádáme o jeho vyplnění a předání (poslání), tak abychom mohli provést evidenci odběratele a následně vystavit vyúčtování - fakturu. Učinit tak můžete jeho stažením zde níže, vytisknout, vyplnit a poslat na email: cov@dlouhalhota.cz
Pro urychlení předání informací lze Dotazník vyplnit také elektronicky pomocí formuláře a odeslat - viz. záložka "Dotazník | elektronicky".

Dotazník pro odběratele ČOV a kanalizace – ke stažení >

Vstupní dotazník odběratele - vlastníka nemovitosti

  Datum narození:

  Počet skutečně žijících osob?

  Je do objektu zaveden vodovod?

  Je objekt zásobován ze studny?

  Je uvnitř objektu používán veřejný vodovod společně se studnou?

  Kam jsou vypouštěny vody ze střech, zpevněných ploch, z drenáží a sklepů?

  Dokumenty ke stažení

  Podklad pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod >

  Pokyny k vyplnění Podkladu pro uzavření smlouvy o odvádění odpadních vod >

  Formulář "Podklad pro uzavření smlouvy a odvádění odpadních vod" je možné vyplnit elektronicky nebo vytisknout. Formulář slouží pro účely sepsání nové nebo změnu stávající smlouvy (nové přihlášení k odběru vlastníka nemovitosti z důvodu kolaudace nového domu nebo změny vlastníka např. prodejem nemovitosti; změna odběru - např. je-li jiný plátce faktur nebo připojení podružného nebo odpočtového vodoměru apod.; ukončení odběru - poskytne stávající odběratel v případě, že ukončuje odběr např. prodejem nemovitosti)


  Žádost o snížení účtovaného stočného (bazény, zalévání apod.) >

  Tuto žádost podává odběratel dodavateli v případě, že způsob využití vody dodané vodovodem pro veřejnou potřebu, jež není odváděna veřejnou kanalizací např. jednorázový odběr vody při napouštění bazénů, závlaha nebo zálivka zahrady apod.


  Smlouva o odvádění a čištění odpadních vod – vzor >


  Dotazník pro odběratele ČOV a kanalizace – ke stažení >

  Oznámení o ceně stočného >

  Směrnice č. 1/2022 - stočné na území obce Dlouhá Lhota

  Informace pro občany o připojení ke splaškové oddílné kanalizaci a ČOV [formát PDF – nové okno] >


  Související legislativa (zákony a vyhlášky)

  Zákon č. 254/2001 Sb., zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

  Vyhláška č. 244/2021 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

  Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích)


  Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví

  Kontaktní údaje

  Dodavatel:
  Obec Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota | IČ: 00508942 | IDDS: gnyanpg
  Zastoupený starostou obce Václavem Puldou

  Bankovní spojení: 123-5818430237/0100

  Provozovatel:
  Obec Dlouhá Lhota, Dlouhá Lhota 29, 294 05 Dlouhá Lhota | IČ: 00508942 | IDDS: gnyanpg
  Zastoupený starostou obce Václavem Puldou


  tel.: +420 326 397 428      email: obec@dlouhalhota.cz

  Úřední hodiny obecního úřadu: Pondělí od 19.00 do 21.00 hodin

  S všeobecnými dotazy, hlášením, žádostmi o změnu údajů, dotazy k vyúčtování a fakturám směrujte na:

  cov@dlouhalhota.cz

  nebo osobně v kanceláři obecního úřadu každé pondělí v čase od 19:00 do 21:00 hod.


  Číslo bankovního účtu pro platby za stočné: 123-5818430237/0100

  Variabilní symbol: uveden na vystavené faktuře

   

   

  Dbáme na obecné nařízení o ochraně osobních údajů (angl. General Data Protection Regulation neboli GDPR). Jedná se o legislativu EU, která výrazně zvyšuje ochranu osobních dat občanů.

  Souhrnné informace o GDPR naleznete na: www.dlouhalhota.cz/GDPR