Rozpočet obce na rok 2022

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 21. 12. 2021
Rozpočet zpracoval: Jenčová Martina
Starosta obce: Pulda Václav

ROZPOČET 2022

ROZPOČET OBCE NA ROK 2022
Příjmy celkem 6 499 439,00
z toho:      - daňové příjmy 5 217 500,00
                 - nedaňové příjmy 313 308,00
                 - neinvest. přijaté dotace 80 000,00
                 - přijaté dotace 888 631,00
Výdaje celkem 4 997 340,00
Saldo / příjmy - výdaje / 1 502 099,00

PŘÍJMY

Příjmy v roce 2022
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111 900 000,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd. činnosti 1112 40 000,00
Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů 1113 150 000,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 1 000 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 1122 70 000,00
Daň z přidané hodnoty 1211 1 800 000,00
Odvod za odnětí půdy 1334 2 000,00
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů 1337 280 000,00
Poplatky ze psů 1341 4 500,00
Správní poplatky 1361 1 000,00
Daň z hazardních her 1381 40 000,00
Příjmy stočné - ČOV 550 000,00
Daň z nemovitosti 1511 380 000,00
Daňové příjmy celkem 5 217 500,00
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt 3412 2139 8 000,00
Příjmy z poskytování služeb - mandl 6171 2111 13 000,00
Pronájem prostor-pošta 6171 2132 4 308,00
Pronájem sálu 3392 2139 8 000,00
Prodej pytlů TKO 3722 2112 8 000,00
Pronájem pohostinství 3639 2139 36 000,00
Ecokom 3725 2324 70 000,00
Správa - úroky z vkladů - běžný účet 6310 2141 1 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2119 3 000,00
Příjmy z podílů na zisku dividend 6310 2142 160 000,00
Příjmy - hřbitov nájem hroby 3632 2111 2 000,00
Nedaňové příjmy celkem 313 308,00
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy 4112 80 000,00
Dotace KÚ ČOV 4222 888 631,00
Příjmy celkem 6 499 439,00

VÝDAJE

Výdaje na rok 2022
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Silnice 2212 200 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 400 000,00
Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5137 300 000,00
Předškolní zařízení - MŠ 3111 200 000,00
Ostatní záležitosti kultury-divadlo 3319 15 000,00
Splátky - úvěr KB 8124 1 133 340,00
Místní rozhlas 3341 2 000,00
Sál 3392 75 000,00
Sport. zař. v majetku obce 3412 100 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 20 000,00
Pohostinství 3639 50 000,00
Veřejné osvětlení 3631 80 000,00
Ostatní činn. služby obyvatel 3900 1 000,00
Územní plánování 3635 300 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 15 000,00
Sběr a svoz komun. odpadů 3722 240 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 160 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 100 000,00
Os. asistence - pečovatelská služba 4351 16 000,00
Krizové řízení 5213 5 000,00
PO - dobrovolná část 5512 20 000,00
Zastupitelstvo obce 6112 760 000,00
Služby peněžních ústavů 6320 35 000,00
Činnost místní správy 6171 750 000,00
Služby peněžních ústavů 6310 20 000,00
Výdaje celkem 4 997 340,00

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  15. 1. 2022
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 15. 1. 2022
Sejmuto z úředních desek dne:
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2022 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 – 2023 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2022


Rozpočty z minulých let: