Schváleno zastupitelstvem obce dne: 22. 12. 2020
Rozpočet zpracoval: Jenčová Martina
Starosta obce: Pulda Václav
Aktuální schválený rozpočet obce: na rok 2022 >

ROZPOČET 2021

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
   
Příjmy celkem 23 782 880,00
z toho:      - daňové příjmy 3 660 500,00
                 - nedaňové příjmy 151 308,00
                 - přijaté dotace 19 971 072,00
Výdaje celkem 30 758 744,00
Saldo / příjmy - výdaje / -6 975 864,00

PŘÍJMY

Příjmy v roce 2021
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti   1111 900 000,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd. činnosti   1112 10 000,00
Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů   1113 120 000,00
Daň z příjmů právnických osob   1121 900 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce   1122 70 000,00
Daň z přidané hodnoty   1211 1 000 000,00
Odvod za odnětí půdy   1334 2 000,00
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů   1337 240 000,00
Poplatky ze psů   1341 4 500,00
Správní poplatky   1361 1 000,00
Daň z hazardních her   1381 30 000,00
Zrušené místní poplatky   1349 3 000,00
Daň z nemovitosti   1511 380 000,00
Daňové příjmy celkem     3 660 500,00
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt 3412 2139 8 000,00
Příjmy z poskytování služeb - mandl 6171 2111 14 000,00
Pronájem prostor-pošta 6171 2132 4 308,00
Pronájem sálu 3392 2139 20 000,00
Prodej pytlů TKO 3722 2112 6 000,00
Pronájem pohostinství 3639 2139 36 000,00
Ecokom 3725 2324 55 000,00
Správa - úroky z vkladů - běžný účet 6310 2141 1 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2119 6 000,00
Příjmy z podílů na zisku dividend 6310 2142 1 000,00
Nedaňové příjmy celkem     151 308,00
    8115 8 109 340,00
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy   4112 80 000,00
Dotace - rekonstrukce rybníků   4216 2 126 000,00
Dotace Fond MŽP   4216 15 592 938,00
Dotace KÚ ČOV   4216 2 172 134,00
Přijaté dotace celkem     19 971 072,00
Příjmy celkem 23 782 880,00

VÝDAJE

Výdaje na rok 2021
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Silnice 2212   10 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod 2321   0,00
Výstavba kanalizace     21 500 000,00
Vodní díla v krajině 2341   5 492 404,00
Předškolní zařízení - MŠ 3111   200 000,00
Ostatní záležitosti kultury-divadlo 3319   15 000,00
Splátky - úvěr KB     1 133 340,00
Místní rozhlas 3341   2 000,00
Sál 3392   80 000,00
Sport. zař. v majetku obce 3412   100 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419   50 000,00
Pohostinství 3639   30 000,00
Veřejné osvětlení 3631   50 000,00
Územní plánování 3635   300 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721   15 000,00
Sběr a svoz komun. odpadů 3722   200 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723   130 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745   15 000,00
Os. asistence - pečovatelská služba 4351   16 000,00
Krizové řízení 5213   5 000,00
PO - dobrovolná část 5512   5 000,00
Zastupitelstvo obce 6112   760 000,00
Služby peněžních ústavů 6320   30 000,00
Činnost místní správy 6171   600 000,00
Služby peněžních ústavů 6310   20 000,00
Výdaje celkem     30 758 744,00

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  4. 1. 2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4. 1. 2021
Sejmuto z úředních desek dne:
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2021 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 – 2023 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2021