ROZPOČET OBCE NA ROK 2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne: 22. 12. 2020
Rozpočet zpracoval: Jenčová Martina
Starosta obce: Pulda Václav

ROZPOČET 2021

ROZPOČET OBCE NA ROK 2021
Příjmy celkem 23 782 880,00
z toho:      - daňové příjmy 3 660 500,00
                 - nedaňové příjmy 151 308,00
                 - přijaté dotace 19 971 072,00
Výdaje celkem 30 758 744,00
Saldo / příjmy - výdaje / -6 975 864,00

PŘÍJMY

Příjmy v roce 2021
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 1111 900 000,00
Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výd. činnosti 1112 10 000,00
Daň z příjmů fyz.osob z kapit.výnosů 1113 120 000,00
Daň z příjmů právnických osob 1121 900 000,00
Daň z příjmů práv. osob za obce 1122 70 000,00
Daň z přidané hodnoty 1211 1 000 000,00
Odvod za odnětí půdy 1334 2 000,00
Poplatek za prov. sys. likv. odpadů 1337 240 000,00
Poplatky ze psů 1341 4 500,00
Správní poplatky 1361 1 000,00
Daň z hazardních her 1381 30 000,00
Zrušené místní poplatky 1349 3 000,00
Daň z nemovitosti 1511 380 000,00
Daňové příjmy celkem 3 660 500,00
Příjmy z pronájmu majetku-ten.kurt 3412 2139 8 000,00
Příjmy z poskytování služeb - mandl 6171 2111 14 000,00
Pronájem prostor-pošta 6171 2132 4 308,00
Pronájem sálu 3392 2139 20 000,00
Prodej pytlů TKO 3722 2112 6 000,00
Pronájem pohostinství 3639 2139 36 000,00
Ecokom 3725 2324 55 000,00
Správa - úroky z vkladů - běžný účet 6310 2141 1 000,00
Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6171 2119 6 000,00
Příjmy z podílů na zisku dividend 6310 2142 1 000,00
Nedaňové příjmy celkem 151 308,00
8115 8 109 340,00
Neinv.přijaté dotace ze SR- výkon státní správy 4112 80 000,00
Dotace - rekonstrukce rybníků 4216 2 126 000,00
Dotace Fond MŽP 4216 15 592 938,00
Dotace KÚ ČOV 4216 2 172 134,00
Přijaté dotace celkem 19 971 072,00
Příjmy celkem 23 782 880,00

VÝDAJE

Výdaje na rok 2021
Název položky paragraf položka hodnota v Kč
Silnice 2212 10 000,00
Odvádění a čištění odpadních vod 2321 0,00
Výstavba kanalizace 21 500 000,00
Vodní díla v krajině 2341 5 492 404,00
Předškolní zařízení - MŠ 3111 200 000,00
Ostatní záležitosti kultury-divadlo 3319 15 000,00
Splátky - úvěr KB 1 133 340,00
Místní rozhlas 3341 2 000,00
Sál 3392 80 000,00
Sport. zař. v majetku obce 3412 100 000,00
Ostatní tělovýchovná činnost 3419 50 000,00
Pohostinství 3639 30 000,00
Veřejné osvětlení 3631 50 000,00
Územní plánování 3635 300 000,00
Sběr a svoz nebezpečného odpadu 3721 15 000,00
Sběr a svoz komun. odpadů 3722 200 000,00
Sběr a svoz ostatních odpadů 3723 130 000,00
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 3745 15 000,00
Os. asistence - pečovatelská služba 4351 16 000,00
Krizové řízení 5213 5 000,00
PO - dobrovolná část 5512 5 000,00
Zastupitelstvo obce 6112 760 000,00
Služby peněžních ústavů 6320 30 000,00
Činnost místní správy 6171 600 000,00
Služby peněžních ústavů 6310 20 000,00
Výdaje celkem 30 758 744,00

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  4. 1. 2021
Vyvěšeno na elektronické úřední desce: 4. 1. 2021
Sejmuto z úředních desek dne:
V elektronické podobě na elektronické úřední desce
V listinné podobě na vývěsní desce a na obecním úřadu.

Rozpočet obce na rok 2021 [PDF formát] >

Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu

Střednědobý výhled rozpočtu obce na rok 2022 – 2023 [PDF formát] >

Návrh rozpočtu obce na rok 2021