Zápis dětí do základní školy ve Březně na školní rok 2022/2023

V souladu s § 36, § 37 a § 38 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základní, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění stanovuji jako ředitelka Základní školy a Mateřské školy Březno
termín zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 na pátek 8. 4. 2022 od 13:00 do 17:00 hodin, ve třídách v přízemí budovy II. stupně.

K zápisu se dostaví každé dítě, které k 31. 8. 2022 dovrší 6 let věku. Zapsány tedy budou děti narozené do 31. srpna 2016.

Zákonní zástupci přinesou k zápisu s sebou:
– Rodný list dítěte
– Zdravotní průkaz pojištěnce
– Doklad o trvalém bydlišti dítěte
– Občanský průkaz zákonného zástupce (a v případě cizinců, kteří nejsou občany EU, i doklad o povolení k trvalému dlouhodobému pobytu).
– Přezůvky

Náhradní termín zápisu je možný v období od 11. 4. do 29. 4. 2022 pouze po domluvě s ředitelstvím školy.
Děti budou přijímány na základě písemné žádosti zákonných zástupců a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád v platném znění. Děti mohou být přijímány jen do výše kapacity školy, tj. do výše povoleného počtu žáků uvedené ve školském rejstříku. Ve školním roce 2022/2023 plánujeme otevřít 2 první třídy. Předpokládaná volná kapacita školy je 57.

O přijetí k plnění povinné školní docházky rozhoduje ředitelka na základě předem stanovených kritérií. Seznam přijatých a nepřijatých dětí bude zveřejněn ve vývěsce školy a na webových stránkách školy. Proti rozhodnutí ředitelky školy je možné se odvolat ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitelství školy, kde nebylo žádosti vyhověno.

Povinná školní docházka se vztahuje na:
– státní občany České republiky,
– občany jiného členského státu Evropské unie, kteří na území České republiky pobývají déle než 90 dnů,
– jiné cizince, kteří jsou oprávněni pobývat na území České republiky trvale, tj. mají povolení k dlouhodobému pobytu nebo vízum s délkou pobytu nad 90 dnů,
– účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany.

Stanovení pořadí: Pořadí přijímaných žáků je v souladu s pořadím jednotlivých kritérií. Nejprve se vyberou děti splňující kritérium č. 1 – 3, dále pak č. 4, atd. V případě, že počet uchazečů splňujících dané kritérium přesáhne kapacitu přijímaných žáků, bude pořadí stanoveno losem. K losování dojde mezi všemi dětmi, které dané kritérium splňují. Losování provede člen školské rady za přítomnosti člena vedení školy. Losovat se budou evidenční čísla, která byla přidělena dětem při zápisu. O průběhu losování bude vystaven písemný protokol, který bude následně zveřejněn na stránkách školy.

Více informací k zápisu naleznete na webových stránkách školy zde >