Zveřejněno: 14.4.2020 | Aktualizováno: 10.8.2020

Mateřská škola v Dlouhé Lhotě oznamuje tímto základní informace k organizaci konání zápisu dětí do Mateřské školy, který bude probíhat ve dnech 6. 5. – 7. 5. 2020.


1. Zápis k předškolní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole

2. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do mateřské školy je možné
vytisknout z webových stránek, nebo si je vyzvednout v mateřské škole (ve vestibulu před bílými prosklenými dveřmi) ve dnech: 4. 5. – 5. 5. 2020

3. Žádost o přijetí je možné doručit jedním z těchto způsobů:
a) datovou schránkou (382kqj8)
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
c) poštou
d) osobně v MŠ pouze ve dnech zápisu (6. 5. – 7. 5. 2020) od 12:30 – 14:00 hod.
4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 5. – 7. 5. 2020

Opatření k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Dlouhá Lhota pro školní rok 2020 / 2021

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 vydalo opatření k organizaci zápisů k předškolní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k předškolní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.
1. Termín zápisu v Mateřské škole Dlouhá Lhota je 6. 5. – 7. 5. 2020.

2. Zápis proběhne bez osobní přítomnosti dětí v mateřské škole!!

3. Formuláře a dokumenty potřebné k přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
  • dotazník
  • kopii rodného listu
  • kopii očkovacího průkazu
  • čestné prohlášení k očkování
  • souhlas se zpracováním osobních údajů a pověření k vyzvedávání dětí doručí zákonní zástupci dětí
  • Pro děti, které dovrší věku 5 let do 31. 8. 2020 je předškolní vzdělávání povinné.

4. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání, dotazník, čestné prohlášení k očkování, souhlas se zpracováním osobních údajů a pověření k vyzvedávání dětí máte k dispozici níže pod zprávou ke stažení. Doklady si také můžete vyzvednout v mateřské škole (v přízemí před bílými prosklenými dveřmi) ve dnech: 4. 5. – 5. 5. 2020. Důležité je, abyste škole prostřednictvím žádosti podali všechny požadované informace, údaje a správnost, jejich pravdivost stvrdili svým podpisem.

5. Pro podání vyplněné žádosti do školy zvolte některý z těchto možných způsobů doručení:
a) datovou schránkou (382kqj8)
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!)
c) poštou
d) osobně v MŠ pouze ve dnech zápisu (6. 5. – 7. 5. 2020) vždy od 12:30 do 14:00 hod.

6. Pokud zákonný zástupce nedodrží ani jeden z popsaných způsobů doručení žádosti, škola nemůže uznat podání přihlášky za dostačující v souladu s vydanými opatřeními MŠMT k organizaci zápisů.

7. Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby škole doložila své oprávnění dítě zastupovat.

8. Místo trvalého pobytu dítěte ověří škola na OÚ, který vede evidenci obyvatel.

9. Pro doložení rodného listu je nutné přiložit jeho kopii.

10. Podmínkou pro přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví povinnost pravidelného očkování. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce doloží kopii očkovacího průkazu a prohlášení o řádném očkování dítěte. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

11. Po ukončení zápisu vás škola zkontaktuje (nejlépe e-mailem) a sdělí vám, jaké registrační číslo vám bylo přiděleno. Dle tohoto čísla se na dalším úředním dokumentu dozvíte, zda vaše dítě bylo přijato k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021 či nikoli. Seznam přijatých dětí bude nejpozději 29. května 2020 uveřejněn na webových stránkách obce Dlouhá Lhota a MŠ a na dveřích u vchodu do MŠ.
Své dítě na seznamu naleznete pouze pod přiděleným registračním číslem.

12. Po ukončení mimořádných opatření uspořádá mateřská škola setkání se zákonnými
zástupci nově přijatých dětí (ne dříve než v červnu). O termínu této první schůzky vás
bude škola včas informovat.

13. Při přijímání dětí škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných
formálních kritérií.

Seznam dokumentů a formulářů potřebných pro zápis:

Dotazník pro rodiče >

Čestné prohlášení k očkování >

Kritéria zápisu pro školní rok 2020/2021

Souhlas se zpracováním osobních údajů – GDPR >

Oznámení zápisu pro školní rok 2020/2021

Opatření k organizaci zápisu pro školní rok 2020/2021