Zveřejněno: 12.11.2020 | Aktualizováno: 12.11.2020

Žáci prvních a druhých tříd základních škol se vrátí do lavic ve středu 18. listopadu 2020. Ministerstvo školství rozhodlo dne 11. 11. 2020, že se znovu otevřou také speciální základní školy pro handicapované, povolen je i provoz takzvaných malotřídek.

Platit budou přísná hygienická opatření, děti i pedagogičtí pracovníci musí mít po většinu doby ve škole nasazené roušky, nařízeno je také časté větrání či zákaz výuky hudební výchovy a tělocviku.

Manuál ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy naleznete zde >

Provoz mateřských škol
Provoz mateřských škol (včetně mateřských škol a tříd zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona) je zachován jako doposud, tedy za dodržení provozních pravidel podle Manuálu. Děti a pedagogičtí pracovníci nemají povinnost nosit roušky. Ostatní zaměstnanci a další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.

Provoz základních škol
Je povolena osobní přítomnost:
• žáků zařazených do přípravné třídy základní školy,
• žáků 1. a 2. ročníků základních škol,
• žáků vyšších ročníků prvního stupně základních škol za předpokladu, že jsou ve školním roce 2020/2021
zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníku (tzv. malotřídní škola),
• žáků škol zřízených při zařízeních pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a
• žáků škol zřízených při zdravotnických zařízeních.
Pro tyto žáky se tedy obnovuje povinná prezenční výuka.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem. Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce žáka. O organizaci konzultací rozhoduje ředitel školy s ohledem na vzdělávací potřeby žáka. Prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají). Doporučuje se organizovat příchod, odchod a pohyb žáků ve škole tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky z různých tříd.

Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole. Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách
i mimo areál školy. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu podle možností školy. Za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy je umožněn provoz školní družiny. Je umožněn provoz školního klubu při základních školách při zdravotnickém zařízení. Činnost škol a školských zařízení určených podle usnesení vlády č. 1109 pokračuje i nadále.

Školní stravování
Zařízení školního stravování jsou v provozu. Provoz se řídí pravidly pro provoz stravovacích služeb, které
neslouží pro veřejnost.
Při provozu školního stravování je nezbytné dodržet:
• rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,
• maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby (jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob, ale mezi skupinami 4 osob musí být rozestup minimálně 2 metry),
• ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení,
• udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd,
• ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem). Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Provoz ostatních škol, středních škol, konzervatoří, vyšších odborných škol a speciálních škol naleznete v manuálu Ministerstva školství zde >

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy