Zveřejněno: 26.1.2021 | Aktualizováno: 26.1.2021

Z Programu rozvoje venkova rozdělila naše místní akční skupina ve svém území dotace ve výši téměř 5,5 milionu korun. Největší objem finančních prostředků byl využit na obnovu a rozvoj mateřských a základních škol a zájmových spolků. Druhou nejvíce podpořenou oblastí je rozvoj podnikání v nezemědělských činnostech (byla podpořena např. činnost projekční kanceláře, cukrářská výroba, poskytování ubytování, veterinární praxe, činnost vahaře či truhlářská výroba).

V roce 2021 plánujeme vyhlášení další výzvy k podání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova, kde budou rozděleny zbývající finanční prostředky alokované pro programového období 2014–2020 ve výši téměř 2 500 000 Kč. Příjem žádostí bude otevřen od března 2021.

Kdo může získat dotaci prostřednictvím MAS Boleslavsko v roce 2021?

Žádost o podporu mohou podat tito žadatelé:

zemědělští podnikatelé

 • na stavby, stroje a technologie pro zemědělskou prvovýrobu
 • dotace je ve výši 50 %

podnikatelé v nezemědělském i zemědělském sektoru

 • na stavební obnovu (přestavba, modernizace, statické zabezpečení) či novou výstavbu provozovny, kanceláře či malokapacitního ubytovacího zařízení (včetně stravování a dalších budov a ploch v rámci turistické infrastruktury, sportoviště a příslušného zázemí)
 • na pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení sloužícího pro nezemědělskou činnost (nákup zařízení, užitkových vozů kategorie N1, vybavení, hardware, software)
 • dotace dle velikosti podniku ve výši zpravidla 45 %

vlastníci, nájemci nebo pachtýři PUPFL (Pozemek Určený k Plnění Funkcí Lesa)

 • na opatření k posílení rekreační funkce lesa (značení, výstavba a rekonstrukce stezek, výstavba herních a fitness prvků, zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, informačních tabulí, závory, lávky, zábradlí apod.)
 • dotace ve výši 100 %

obce, svazky obcí, příspěvkové organizace zřízené obcí nebo svazkem obcí, školské právnické osoby, církve a náboženské společnosti, nestátní neziskové organizace / zájmové spolky

 • na podporu základních služeb na venkově a na obnovu vesnic v níže uvedených oblastech
 • dotace ve výši 80 %

a) Veřejná prostranství v obcích

 • vytváření nebo rekonstrukce veřejných prostranství ve vlastnictví obce
 • úprava povrchů, osvětlení, oplocení
 • pořízení venkovního mobiliáře (např. lavičky, stoly, stojany na kola), solitérních prvků (např. kašny, pítka) a herních prvků

b) Mateřské a základní školy

 • investice do MŠ a ZŠ nenavyšujících kapacitu zařízení
  • rekonstrukce nebo rozšíření MŠ či ZŠ i jejího zázemí (stravovacího, hygienického)
  • pořízení technologií, vybavení, venkovního mobiliáře a herních prvků

c) Hasičské zbrojnice

 • investice do vybavení hasičských zbrojnic přímo souvisejících s výkonem služby JSDH obce kategorie JPO V
 • rekonstrukce či rozšíření hasičské zbrojnice i zázemí (šatny, umývárny, toalety)
 • pořízení strojů, technologií a dalšího vybavení

d) Obchody pro obce

  • investice do obchodu zejména se smíšeným zbožím (prodejny, mobilní i stabilní stánky) – výstavba nebo rekonstrukce budov i zázemí (šatny, umývárny, toalety)
  • pořízení technologií a dalšího vybavení pro obchod
  • pojízdná prodejna (pořízení užitkových vozů kategorie N1 a N2)

e) Vybrané kulturní památky

 • obnova a zhodnocení nemovitého kulturního dědictví venkova. Nemovitým kulturním dědictvím venkova se rozumí nemovité památky uvedené ve veřejně dostupném Ústředním seznamu kulturních památek České republiky

f) Kulturní a spolková zařízení včetně knihoven

 • investice do staveb pro kulturní a spolkovou činnost (kulturní a víceúčelové domy, společenské sály, kina, klubovny, obecní knihovny apod.) – rekonstrukce nebo obnova budov včetně zázemí
 • pořízení technologií a dalšího vybavení pro kulturní a spolkovou činnost
 • mobilní stavby (buňky pro klubovny)
 • mobilní zařízení pro kulturní či spolkové akce pro veřejnost (např. přístřešky, velkokapacitní stany, pódia, pivní sety, mobilní toalety, ozvučovací, osvětlovací a projekční technika)

g) Stezky

  • jsou podporovány projekty v oblasti veřejně přístupných pěších a lyžařských stezek, hipostezek a dalších tematických stezek mimo území lesa
  • výstavba nebo rekonstrukce a rozšíření stezek, jejich značení, směrové a informační tabule či interaktivní prvky
  • zřizování odpočinkových stanovišť, přístřešků, výstavba herních a naučných prvků, fitness prvků, budování a zpevnění mostků, vyhlídky, zábradlí, úvaziště pro koně apod.

h) Muzea a expozice pro obce

 • rekonstrukce a obnova výstavních ploch (vč. zázemí), expozic a muzeí s nabídkou místních kulturních a historických zajímavostí s vazbou na místní historii, kulturní a umělecké aktivity a tradiční lidovou kulturu
 • pořízení technologií a vybavení (např. vitrín, panelů, osvětlení, audiovizuální a počítačové techniky, zabezpečovacího zařízení)

Zájemci mohou své projektové záměry a přípravu žádostí o dotaci bezplatně konzultovat v kanceláři MAS.

Ing. Věra Marečková
Projektová manažerka
Tel: 702 097 109
E-mail: info@mas-boleslavsko.cz
www.mas-boleslavsko.cz

Informační leták [formát PDF ] >