Zveřejněno: 31.8.2020 | Aktualizováno: 24.9.2020

Škola zahájí svou činnost 1. 9. 2020 v plném rozsahu. Před vstupem dětí, žáků do budovy školy nevyžaduje škola prohlášení o bezinfekčnosti. Nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu dětí, žáků ve třídách, odděleních.

Škola žádá zákonné zástupce žáků o dodržení nařízení vydaného Ministerstvem školství ČR, a to přísného zákazu vstupu zákonných zástupců dne 1. září 2020 a též v následujícím období (až do odvolání) do budov školy.

Výjimka: Pouze 1. 9. 2020 případně umožníme krátkodobý vstup zákonným zástupcům nových žáků, a to po použití dezinfekce a s rouškou (respirátorem).

Oznámení zákonným zástupcům žáků základní školy

Od zavedení plošné povinnosti nošení roušek uvnitř budovy školy se upustilo. Platí přísný zákaz vstupu do školy všem (zaměstnancům, zákonným zástupcům, dětem, žákům), kteří vykazují příznaky infekčního onemocnění. Pobyt zákonných zástupců a jiných osob uvnitř budovy školy maximálně možně omezit.

Škola na základě doporučení ruší do odvolání konání těch aktivit, při nichž dochází ke koncentraci vyššího počtu lidí (např. slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků žáky 9. ročníku apod.). Konání hromadných akcí v pozdějším období a v II. pololetí školního roku 2020/2021 bude vždy přehodnoceno dle aktuální situace (plavecký výcvik, LVVZ, jarní školní akademie, Den otevřených dveří, slavnostní zakončení školního roku, slavnostní vyřazení žáků 9. ročníku apod.).

V případě konkrétních mimořádných situací spojených s onemocněním Covid-19 je škola vždy povinna postupovat podle pokynů KHS a dodržovat všechna aktuálně platná mimořádná opatření vyhlášená pro dané území příslušnou KHS.

Hygienická pravidla, úklid, provoz školy a informace o školní družině, stravování, distančním vzdělávání naleznete níže pod odkazem dokumentu vydaného základní školou:

PROVOZ ZÁKLADNÍ ŠKOLY BŘEZNO OD 1. 9. 2020 VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID -19

Nejčastější dotazy ke školství a koronaviru zde >