Zveřejněno: 23.11.2016 | Aktualizováno: 21.2.2018

Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápěni, je povinen zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje odborně způsobilou osobou, přičemž první kontrola musí byt provedena nejpozději do 31. prosince 2016 (podle § 17 odst. 1 písm. h) a § 41 odst. 15 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů).

V praxi to tedy znamená, že do konce roku 2016 si budou muset například domácnosti nechat zkontrolovat technicky stav kotle, s nímž vytápějí svůj rodinný dům. Napřesrok totiž po nich může byt vyžadován doklad, zda je kotel v pořádku. Pokud ho majitel nepředloží, vystavuje se reálné hrozbě pokuty.

Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje provádí výhradně odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci provozu a údržbě, přičemž proškolování těchto odborně způsobilých osob provádí pod dohledem Hospodářské komory ČR a odbornou záštitou autorizovaného společenstva Asociace podniků topenářské techniky, která je začleněnou součástí Hospodářské komory ČR.

Seznam odborně způsobilých osob je průběžně aktualizován a lze jej nalézt na následující adrese zde >