Zveřejněno: 10.5.2020 | Aktualizováno: 9.11.2020

Informace vydané školou (ředitelkou) pro žáky 9. ročníku a jejich zákonné zástupce dle pokynů, nařízení a doporučení MŠMT pro období od 11.května 2020 až do doby vykonání přijímacích zkoušek na střední školy.

POUZE PRO ŽÁKY 9. ROČNÍKU
ORGANIZACE VÝUKY V ZÁKLADNÍ ŠKOLE BŘEZNO OD 11.5.2020 za účelem přípravy žáku na přijímací zkoušky na stření školy:

Specifika pro žáky 9. ročníku připravující se na přijímací zkoušky na střední školy v době od 11.5.2020

1. Obsahem výuky, konzultací, je učivo především z předmětů přijímací zkoušky, tj. český jazyk a
matematika.
2. Cílem je příprava na přijímací zkoušku.
3. Časový rozsah:
a) uvedení žáka do budovy školy pedagogem v 7.50 hodin;
b) aktivity v předmětech český jazyk každé pondělí a středa, v předmětu matematika každé
úterý a čtvrtek v dopoledním bloku s přestávkami v časové dotaci od 8 do 11.30 hodin;
c) rozsah je stanoven na období od 11.5.2020 do doby vykonání přijímací zkoušky na střední
školu.

Obecné zásady při zajištění ochrany zdraví a provozu v Základní škole Březno do konce školního
roku 2019/2020

1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují obecná pravidla chování stanovená krizovými opatřeními: zakrytí úst a nosu rouškou + dodržení odstupů 2 metry.
2. Žáci se cestou do školy a před školou neshromažďují; stále dodržují odstupy 2 metry.
3. Žáky si před školou vyzvedne pedagogický pracovník a odvede je do školy a dále do třídy.
4. Do školy vstupují POUZE ŽÁCI, NIKOLIV OSTATNÍ OSOBY!
5. Žáci i pedagogové mají roušky.
6. Každý žák musí mít s sebou 2 roušky a sáček na odložení roušky.
7. Žák se smí ve škole pohybovat jen ve vymezených prostorách (Žák 9. ročníku nesmí použít WC na I. st., nesmí vstoupit do žádné jiné učebny, kabinetu, knihovny, nesmí použít WC v budově I. stupně. Přesněji to znamená, že pobývá maximálně pouze v šatně, v určené učebně, na chodbě, WC, smí o hlavní přestávce pod dohledem na hřiště.)
8. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla. Jejich opakované nedodržování a po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.
9. Neprodleně po příchodu do třídy si musí každý žák umýt ruce (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem) a poté použít dezinfekci na ruce.
10. Žák 9. ročníku pobývá v rámci jedné skupiny o maximálním počtu 15 žáků v jedné učebně, sedí sám v lavici, zachovává rozestup 1,5 – 2 metry a jeho docházka do školy je školou evidována.
11. Ve třídě si roušku žák smí ponechat nebo ji může odložit do vlastního sáčku. Znovu si ji navlékne až při bližším kontaktu (např. při skupinové práci) nebo při každém opuštění třídy.
12. Ve třídě se pravidelně větrá – pouze při vyučovací hodině minimálně 5 minut 1 krát za 1 hodinu.
13. Po použití toalety si žák musí vždy důkladně umýt ruce mýdlem, otřít si ruce do jednorázového papírového ručníku a při příchodu do třídy si ruce ještě ošetřit dezinfekcí.
14. Do školy nesmí vstoupit nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID – 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu,…).
15. Pokud žák během pobytu ve škole vykáže některý z možných příznaků COVID – 19, bude okamžitě izolován do samostatné místnosti a škola zkontaktuje zákonného zástupce, vyzve ho k okamžitému vyzvednutí žáka. Další kroky už škola učiní dle metodického návodu MŠMT.
16. Stravování: nabídka stravování ve školní jídelně, případně zvolená alternativa, bude upřesněna
do 8.5. Je totiž nutné varianty zvážit z více hledisek a zvolit i v návaznosti na provoz v MŠ po
znovu obnovení provozu zřizovatelem.

Škola sděluje, že:

1. Zajistí zvýšenou frekvenci dezinfekce ploch, tzn., že zvýšenou pozornost budeme věnovat
dezinfekci povrchů lavic, stolů, klik, vodovodních baterií, učebních pomůcek, podlah, WC, apod.
2. Všichni zaměstnanci školy, tj. pedagogové i úklidový a provozní personál, jsou o zpřísněných
podmínkách provozu a úklidu náležitě poučeni.
3. Žák bude po celou dobu docházet do jedné skupiny, jejíž složení bude neměnné po celou dobu
opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole, tj. do 30.6.2020.
4. Výuka bude zajištěna minimálním počtem vyučujících.
5. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později než k 11.5.2020 !!

Povinnosti zákonných zástupců žáků:

1. Zákonný zástupce je povinen do 7.5.2020 vyjádřit zájem o docházce do školy, a to písemně.
2. Zákonný zástupce se seznámí s rizikovými faktory uvedenými u čestného prohlášení a zváží, zda
žák (syn, dcera) patří do rizikové skupiny či nikoliv (zda je sám rizikový nebo žije ve společné
domácnosti s jinou osobou s rizikovými faktory). Poté se zákonný zástupce s tímto vědomím
rozhodne o účasti dcery/syna na vzdělávacích aktivitách.
3. Zákonný zástupce vyplní, podepíše a prostřednictvím žáka před prvním vstupem do školy
odevzdá „Čestné prohlášení“ ( v příloze). Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty, tj. písemné
seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel,
dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole
umožněna.
4. Nepřítomnost žáka delší než 3 dny: zákonný zástupce sdělí škole důvod absence a sdělí škole,
zda žák bude nadále do skupiny docházet či nikoli.

Dodatek k organizaci výuky v ZŠ Březno od 11. 5. 2020

1. Z několika důležitých organizačních důvodů, které nastaly, stanovuji změnu v termínu a rozsahu organizace konzultací následovně:
a) matematikakaždé úterý v čase od 8 do 11.30 hodin; zahájení 12.5.2020;
b) český jazykkaždá středa v témž čase, tj. od 8 do 11.30 hodin; zahájení 13.5.2020.
c) čas nástupu do školy je nutné dodržet. Z organizačních důvodů nebude pozdější vstup do budovy školy umožněn.
2. Stravování ve školní jídelně (ŠJ) bude možné až po znovuotevření MŠ, tj. od 13.5.2020. Znamená to, že
v úterý 12.5. nebudou mít žáci ve škole oběd zajištěn. Žákům 9. ročníku bude od 13.5. nabídnuta teplá strava v běžné podobě a za zpřísněných hygienických podmínek aktuálně stanovených pro provoz školních jídelen. Odběr jídla nebude zajištěn automaticky! Zájem o stravování si zákonný zástupce nahlásí sám pro syna/dceru individuálně u vedoucí školní jídelny nejpozději do 11. 5. 2020 V případě absence žáka je nutné oběd včas odhlásit, neboť z hygienických důvodů nelze jídlo vydat do jídlonosičů.
3. Dopravu žáků do školy ve dnech přípravy žáků na přijímací zkoušky (systém konzultací) si
zajistí zákonní zástupci sami.

Seznam formulářů a dokumentů:

Organizace výuky pro žáky 9. ročníku

Dodatek – Organizace výuky pro žáky 9. ročníku

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

Vyhláška o hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 

 

 


Kontaktní údaje ZŠ Březno (webové stránky školy) zde >