Zveřejněno: 26.3.2020 | Aktualizováno: 29.4.2020

MŠMT v souvislosti s mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 a rozhodnutím vlády ČR o vyhlášení nouzového stavu vydalo opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Organizace zápisu proběhne bez přítomnosti dětí ve škole, pokud je to možné, podání žádosti o přijetí bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo v elektronické podobě.

Základní škola a Mateřská škola Březno oznamuje tímto základní informace k organizaci konání
zápisu dětí do 1. třídy pro školní rok 2020/2021:

1. Zápis k povinné školní docházce proběhne bez osobní přítomnosti dítěte ve škole;

2. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání, případně žádost o odklad povinné školní docházky,
je možné doručit do školy jedním z těchto doporučených způsobů:
a) datovou schránkou (s9mmb28),
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat jen prostý email!),
c) poštou,
d) osobně do schránky školy zřízené pro tento účel (bude umístěna u vchodu z parkoviště
pouze ve dnech zápisu).

3. Všechny formuláře potřebné k provedení zápisu dítěte do 1. třídy je možné vytisknout z webových stránek školy nebo si je vyzvednout ve škole (v úředních dnech, hodinách), případně na příslušných obecních úřadech spádových obcí nebo jsou ke stažení zde níže na této stránce.

4. Termín doručení vyplněných formulářů škole (termín zápisu): 6. 4. – 17. 4. 2020.

Zapsány budou děti narozené do 31. srpna 2014.

Kritéria pro přijetí jsou vyvěšena na webových stránkách školy nebo níže v seznamu formulářů. V případě jakéhokoli dotazu kontaktujte školu e-mailem  zs.brezno@seznam.cz . Webové stránky ZŠ Březno >

Seznam formulářů potřebných pro zápis:

Žádost o přijetí žáka

nebo

Žádost o odklad povinné školní docházky

dále

Čestné prohlášení a souhlas se zpracováním osobních údajů

a

Dotazník pro rodiče žáka 1. třídy ZŠ

Ostatní dokumenty:

Dopis rodičům ředitelky ZŠ – nová opatření k organizaci zápisu

Kritéria pro přijetí žáka

Oficiální vyhlášení zápisu ZŠ Březno

 

 

 


Kontaktní údaje ZŠ Březno (webové stránky školy) zde >