Povinné informace dle zákona | Dlouhá Lhota
slider slider slider slider slider slider slider
Aktuality   >   Úřad   >   Povinné informace dle zákona

Povinně zveřejňované informace na základě zákona

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006, která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

1. Oficiální název

Obec Dlouhá Lhota

2. Důvod a způsob založení
Obec vznikla ze zákona jako územně samosprávní společenství občanů s právní subjektivitou. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Zabývá se všeobecnou veřejnou správou, kterou vykonává v rozsahu stanoveném v souladu s potřebami obce s návazností na působnost bývalého Občanského výboru Dlouhá Lhota pod správou bývalého Místního národního výboru Březno.

O obci >     Z historie obce >     Symboly obce >

Při výkonu samostatné působnosti se obec řídí:
1. při vydávání závazných vyhlášek zákonem,
2. v ostatních záležitostech též jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.

3. Organizační struktura
Starosta - Pulda Václav
Místostarosta - Kužel Jaroslav
Obecní úřad >
- pokladna, podatelna
Zastupitelstvo obce >
Pulda Václav, Kužel Jaroslav, Zdobinský Karel, Vrabcová Zuzana, Jenčová Martina, Balšánek Vladimír, Bubnová Věra
Výbory
- finanční: Bubnová Věra, Balšánek Vladimír, Zdobinský Karel
- kontrolní: Balšánek Vladimír, Vrabcová Zuzana, Zdobinský Karel

4. Kontaktní spojení
Obecní Úřad Dlouhá Lhota
Dlouhá Lhota 29, PSČ 294 05, tel./fax: +420 326 397 428
email: obec@dlouhalhota.cz , url: www.dlouhalhota.cz , web: kontaktní formulář >

5. Případné platby můžete poukázat
- v hotovosti: Pokladna obecního úřadu
- převodem na účet: Bankovní účet číslo: 30329 - 181 / 0100
Účet vedený u Komerční banky Mladá Boleslav

6. IČ (identifikační číslo)
00508942

7. DIČ (daňové identifikační číslo)
Obec není plátcem DPH.

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

- rozpočtový výhled na rok 2016 - 2017

 Zobrazit >

- závěrečný účet obce za rok 2015
 Zobrazit >

- rozpočet na rok 2016 
Zobrazit >

Elektronická úřední deska obce >

Kamenná úřední deska se nachází před obecním úřadem, Dlouhá Lhota 29, Dlouhá Lhota.


9. Žádosti o informace
Žádosti o informace můžete podat:
- ústním dotazem v místě
- písemným dotazem na adresu OÚ Dlouhá Lhota 29, PSČ 294 05
- osobně v úředních hodinách (pondělí 19 - 21 hodin) na formuláři, který je k dispozici na obecním úřadě nebo zde ke stažení.
Žádost můžete rovněž odeslat v elektronickém formuláři k zanechání vzkazu.

V letech 2013, 2014, 2015 a 2016 nebyly poskytnuty informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 Formulář (tiskopis) ke stažení zde >

10. Příjem žádostí a dalších podání
Příjem žádostí a dalších podání je možný:
- osobně v úředních hodinách každé pondělí od 19 do 21 hodin na místě
- písemnou formou na adresu Obecního úřadu v Dlouhé Lhotě
- ústní formou v úředních hodinách každé pondělí od 19 do 21 hodin na místě
- elektronickou podatelnou spravovanou v úředních hodinách každé pondělí od 19 do 21 hodin

Elektronická adresa podatelny: obec@dlouhalhota.cz 

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky proti rozhodnutí obecního úřadu

Opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o sovobodném přístupu k informacím v platném znění lze učinit písemně a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nebo od marného uplynutí lhůty pro poskytnutí informace k nadřízenému orgánu nejblíže vyššího stupně podáním učiněným u Obecního úřadu v Dlouhé Lhotě orgánu, který rozhodnutí vydal nebo měl vydat (§ 16 odst. 1 a 2 zákona).

Ve věcech přenesené působnosti se nadřízeným orgánem nejblíže vyššího stupně rozumí Krajský úřad Středočeského kraje, ke kterému je informace požadována podle organizační struktury Krajského úřadu Středočeského kraje.

Ve věcech samostatné působnosti rozhoduje o odvolání starosta obce Dlouhá Lhota.
O odvolání je nutno rozhodnout ve lhůtě nejpozději do 15 dnů od jeho předložení odvolacímu orgánu. Jestliže odvolací orgán v uvedené lhůtě nerozhodl, má se za to, že odvolání bylo zamítnuto a napadené rozhodnutí potvrzeno s tím, že za den doručení rozhodnutí se považuje den následující po uplynutí lhůty pro vyřízení odvolání (§ 16 odst. 3 zákona).
Proti rozhodnutí o odvolání se nelze odvolat. Rozhodnutí nelze přezkoumat v rámci obnovy řízení nebo v řízení mimo odvolání podle zákona č. 500/2004 Sb., o správním řízení v platném znění.
Rozhodnutí o odmítnutí žádosti je přezkoumatelné soudem podle § 247 a násl. zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (§ 16 odst. 6 zákona).

12. Formuláře
- formuláře jsou k dispozici na Obecním úřadě v Dlouhé Lhotě v úředních hodinách každé pondělí od 19 do 21 hodin nebo ke stažení ZDE.

13. Návody pro řešení nejrůznějších život. situací
- s žádostí o pomoc nebo radu lze kontaktovat Obecní úřad v Dlouhé Lhotě nebo pověřený úřad, kterým je Magistrát města Mladá Boleslav.

14. Nejdůležitější předpisy
- Zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení, Zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, Zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech, Zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona), Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, Zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí, Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví.
- Sbírka zákonů a další právní předpisy jsou k nahlédnutí na obecním úřadu.
- úřední deska, vyhlášky obce, legislativa

Obecně závazné vyhlášky >

15. Sazebník úhrad za poskytování informací
- sazba za vyhledání a zpracování předmětných informací: za každou započatou hodinu práce 30,- Kč
- sazba za zaslání informací poštou: dle ceníku České pošty
- kopírování a tisk z počítače: formát A4 ... Kč 2,-

16. Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb.
Výroční zprávy dle zákona č. 106/1999 Sb. za roky 2015 a 2016:

 - za rok 2016 >

 - za rok 2015 >


17. Seznam organizací
Organizace a sdružení působící v obci Dlouhá Lhota:
- Mateřská škola, TJ Sokol Dlouhá Lhota (fotbal), Sbor dobrovolných hasičů Dlouhá Lhota, Chovatelé

18. Licenční smlouvy

Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu

18.1 Vzory licenčních smluv
Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu. Licenční smlouvy nejsou při poskytování informací uplatňovány.

18.2 Výhradní licence:
Obecní úřad nemá dokumenty tohoto typu. Výhradní licence nejsou při poskytování informací uplatňovány

19. Další povinně zveřejňované informace

Použití souborů cookies
Oficiální stránky obce Dlouhá Lhota používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookies. Použitím těchto stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies na vašem počítači. Pokud vám soubory cookies1) vadí, můžete jejich ukládání zakázat v nastavení vašeho prohlížeče. Přesný postup se liší dle konkrétního prohlížeče.

Souhrnné prohlášení o přístupnosti webu >

Mapa stránek >

 

Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. Povinnými subjekty, které mají podle tohoto zákona povinnost poskytovat informace vztahující se k jejich působnosti, jsou státní orgány a orgány územní samosprávy, dále pak ty subjekty, kterým zákon svěřil rozhodování o právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech fyzických nebo právnických osob v oblasti veřejné správy, a to pouze v rozsahu této jejich rozhodovací činnosti. Povinné subjekty poskytují informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním. Každý povinný subjekt musí pro informování veřejnosti ve svém sídle a svých úřadovnách zveřejnit na místě, které je všeobecně přístupné, jakož i umožnit pořízení jejich kopie, tyto výše uvedené informace.